top of page
  • Writer's pictureMaroš Uhaľ

Doplnenie chýbajúcich skutočností v písomnej zmluve

Týmto článkom chcem poukázať na skutočnosť, že výkladom právneho úkonu (najmä písomného) nemožno dopĺňať do zmluvy chýbajúce ustanovenia či skutočnosti, ale len hľadať podstatu, či zmysel ustanovení, ktoré sú nepresne formulované. Vzhľadom nato, ak sú v písomnej zmluve zakotvené ustanovenia, ktoré sú natoľko neurčité, že ich neurčitosť či nezrozumiteľnosť nemožno odstrániť ani výkladom, nemožno za tým účelom v zmluve hľadať prejavy vôle, ktoré sa v nej objektívne nenachádzajú.


O tomto pozri napr. rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 33 Odo 1171/2005 zo dňa 26.1.2007, podľa ktorého „Je neprípustné, aby súd pri rozhodovaní o nahradení prejavu vôle účastníka zmluvy o budúcej zmluve napravoval neurčité údaje týkajúce sa podstatných náležitostí budúcej zmluvy výkladom prejavu vôle účastníkov.“ V odôvodnení tohto rozhodnutia súd definoval „Nezrozumiteľný je prejav vtedy, ak nie je možné ani výkladom zistiť, čo ním malo byť vyjadrené. Určitosť prejavu sa týka jeho obsahovej stránky; neurčitý prejav je síce zrozumiteľný, avšak neistý je jeho obsah. Neurčitosť môže byť odstránená výkladom podľa § 35 Obč. zák. Pokiaľ nie je možné uvedený nedostatok odstrániť týmto spôsobom, ide o právny úkon neplatný. S ohľadom na povahu kontraktačnej povinnosti predpisuje zákon písomnú formu zmluvy o zmluve budúcej, ktorá musí pod sankciou neplatnosti obsahovať dojednanie tak o podstatných náležitostiach budúcej zmluvy, tak o dobe, do kedy má byť táto zmluva uzavretá.


V smere tohto výkladu možno rovnaký záver čerpať aj z rozsudku Najvyššieho súdu ČR sp. zn. Cdon 227/96 zo dňa 31.7.1996, podľa ktorého „Ak ide o právny úkon, pre ktorý je pod sankciou neplatnosti stanovená písomná forma, musí byť určitosť prejavu vôle daná obsahom listiny, na ktorej je tento prejav vôle zaznamenaný. Nestačí, že účastníkom právneho vzťahu je jasné, čo je predmetom zmluvy, ak to nie je poznateľné z jej textu.


Z uvedeného vyplýva záver, že v prípade zmluvy, pre ktorej platnosť sa vyžaduje písomná forma, je nevyhnutne potrebné, aby všetky práva a povinnosti, pokiaľ majú byť súdne vynutiteľné, boli v nej riadne zakotvené. Pokiaľ v zmluve bude určitá povinnosť chýbať, teda nepôjde o výklad nepresného ustanovenia, vymáhať plnenie takejto povinnosti nebude možné. Týmto sa zároveň, predovšetkým pri práci advokáta či iného právnika, zvyšuje dôležitosť kvality jeho práce a jeho precíznosti v prípade vyhotovovania písomnej zmluvy.

Recent Posts

See All

Vecné bremeno

Vecné bremená sú upravené v § 151n až 151p zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Definíciu vecných bremien možno nájsť v úvodnom ustanovení § 151n ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého vecné

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page