• Maroš Uhaľ

Doplnenie chýbajúcich skutočností v písomnej zmluve

Aktualizováno: 7. říj 2018

Týmto článkom chcem poukázať na skutočnosť, že výkladom právneho úkonu (najmä písomného) nemožno dopĺňať do zmluvy chýbajúce ustanovenia či skutočnosti, ale len hľadať podstatu, či zmysel ustanovení, ktoré sú nepresne formulované. Vzhľadom nato, ak sú v písomnej zmluve zakotvené ustanovenia, ktoré sú natoľko neurčité, že ich neurčitosť či nezrozumiteľnosť nemožno odstrániť ani výkladom, nemožno za tým účelom v zmluve hľadať prejavy vôle, ktoré sa v nej objektívne nenachádzajú.


O tomto pozri napr. rozsudok Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 33 Odo 1171/2005 zo dňa 26.1.2007, podľa ktorého „Je neprípustné, aby súd pri rozhodovaní o nahradení prejavu vôle účastníka zmluvy o budúcej zmluve napravoval neurčité údaje týkajúce sa podstatných náležitostí budúcej zmluvy výkladom prejavu vôle účastníkov.“ V odôvodnení tohto rozhodnutia súd definoval „Nezrozumiteľný je prejav vtedy, ak nie je možné ani výkladom zistiť, čo ním malo byť vyjadrené. Určitosť prejavu sa týka jeho obsahovej stránky; neurčitý prejav je síce zrozumiteľný, avšak neistý je jeho obsah. Neurčitosť môže byť odstránená výkladom podľa § 35 Obč. zák. Pokiaľ nie je možné uvedený nedostatok odstrániť týmto spôsobom, ide o právny úkon neplatný. S ohľadom na povahu kontraktačnej povinnosti predpisuje zákon písomnú formu zmluvy o zmluve budúcej, ktorá musí pod sankciou neplatnosti obsahovať dojednanie tak o podstatných náležitostiach budúcej zmluvy, tak o dobe, do kedy má byť táto zmluva uzavretá.


V smere tohto výkladu možno rovnaký záver čerpať aj z rozsudku Najvyššieho súdu ČR sp. zn. Cdon 227/96 zo dňa 31.7.1996, podľa ktorého „Ak ide o právny úkon, pre ktorý je pod sankciou neplatnosti stanovená písomná forma, musí byť určitosť prejavu vôle daná obsahom listiny, na ktorej je tento prejav vôle zaznamenaný. Nestačí, že účastníkom právneho vzťahu je jasné, čo je predmetom zmluvy, ak to nie je poznateľné z jej textu.


Z uvedeného vyplýva záver, že v prípade zmluvy, pre ktorej platnosť sa vyžaduje písomná forma, je nevyhnutne potrebné, aby všetky práva a povinnosti, pokiaľ majú byť súdne vynutiteľné, boli v nej riadne zakotvené. Pokiaľ v zmluve bude určitá povinnosť chýbať, teda nepôjde o výklad nepresného ustanovenia, vymáhať plnenie takejto povinnosti nebude možné. Týmto sa zároveň, predovšetkým pri práci advokáta či iného právnika, zvyšuje dôležitosť kvality jeho práce a jeho precíznosti v prípade vyhotovovania písomnej zmluvy.

45 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Vyporiadanie BSM dohodou po 3 rokoch od jeho zániku

V článku Zákonné vyporiadanie BSM https://www.akuhal.sk/post/zákonné-vyporiadanie-bsm som uviedol, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej aj ako „BSM“) je potrebné vyporiadať dohodou medzi m

Nerovnaké podiely pri vyporiadaní BSM

K vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej aj „BSM“) po jeho zániku (rozvodom, zrušením BSM za trvania manželstva atď.) môže dôjsť dohodou manželov (bývalých manželov), prípadne sú