top of page
  • Obrázek autoraMaroš Uhaľ

Prírastky a výnosy z výlučného majetku patria do BSM

V mnohých prípadoch sa účastníci sporových konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) domnievajú, že ak vlastnia majetok vo výlučnom vlastníctve (napr. byt, peniaze na účte a pod.), tak prírastky, úžitky, či príslušenstvo tohto majetku patrí do ich výlučného vlastníctva. V tomto smere sa účastníci konaní o vyporiadanie BSM mýlia. Prírastky, výnosy, či úžitky z majetku vo výlučnom vlastníctve aj čo len jedného z manželov totiž patria do spoločného majetku, t.j. do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Tento názor potvrdzuje priamo znenie ustanovenia § 143 OZ, ktoré nepripúšťa pri nadobúdaní majetku do BSM výnimku v prípade výnosov (prírastkov, úžitkov) z výlučného majetku, ale rovnaký názor už vyjadrila aj judikatúra súdov, napr. rozhodnutie R 42/1972 Zbierky súdnych rozhodnutí a stanovísk ČR, alebo rozsudok Najvyššieho súdu ČR zo dňa 7.3.2005 spis. značka 22 Cdo 798/2004.

354 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Vecné bremená sú upravené v § 151n až 151p zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Definíciu vecných bremien možno nájsť v úvodnom ustanovení § 151n ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého vecné

Kedy je potrebné osvedčiť (overiť) podpis účastníka na zmluve je zakotvené v § 42 ods. 3 katastrálneho zákona. Osvedčenie podpisu znamená overenie, že ide o podpis konkrétnej osoby, spravidla identifi

bottom of page