top of page
  • Maroš Uhaľ

Krádež veci v BSM jedným z manželov

Aktualizováno: 4. 10. 2018

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je aj vec, ktorú jeden z manželov nadobudol za trvania manželstva výlučne vlastným pričinením v dobe, kedy bol druhý z manželov vo výkone trestu odňatia slobody. Preto takáto vec nie je cudzou vecou, ktorá by bola spôsobilým predmetom krádeže, spáchanej druhým manželom.


Rozsudkom Okresného súdu v Banskej Bystrici bol obžalovaný vinný, okrem iných skutkov, aj z trestného činu krádeže z dôvodu, že v čase, keď jeho manželka odišla do práce, tejto odcudzil jeden zlatý prsteň a retiazku v hodnote 340 Kčs a 9. septembra 1967 odcudzil jednu mliekarenskú kanvu s obsahom 20 litrov bravčovej masti v hodnote 500 Kčs, ktorú predal za 100 Kčs. Proti tomuto rozhodnutiu podal obžalovaný odvolanie. Krajský súd v Banskej Bystrici odvolanie uznesením z 10. januára 1968 sp. zn. 5 To 593/67 zamietol. Krajský súd vo svojom rozhodnutí k tomuto bodu uviedol, že „pokiaľ ide o 20 litrov masti, je treba poukázať na výpoveď poškodenej manželky obvineného, ktorá mimo iného uviedla, že išlo o masť z domácej porážky prasaťa, ktoré si sama odchovala zo svojho zárobku v čase, keď obvinený bol vo výkone trestu odňatia slobody.“ Preto vyslovil názor, že posúdenie tohoto skutku okresným súdom ako trestný čin krádeže odpovedá zákonu. Generálny prokurátor podal v prospech obžalovaného sťažnosť pre porušenie zákona.


Najvyšší súd zrušil uznesenie krajského súdu a vec mu vrátil na nové konanie a rozhodnutie z týchto dôvodov: „Pri posudzovaní vlastníctva nie je vôbec rozhodné, či si manželka obvineného odchovala prasa sama, ale je treba vychádzať z ustanovenia § 143 obč. zák. Podľa tohoto ustanovenia v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom osobného vlastníctva a čo bolo nadobudnuté niektorým z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako i vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov. V bezpodielovom vlastníctve bola teda i masť, ktorú manželka obvineného získala v čase, keď obvinený bol vo výkone trestu odňatia slobody.


Uvedený judikát je v plnej miere použiteľný aj v súčasnej dobe. Najvyšší súd v tomto rozhodnutí vychádza zo skutočnosti, že vlastníkom veci, ktorá patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“), je každý z manželov a to bez určenia veľkosti jeho podielu, t.j. v celosti. Žiaden z manželov sa preto na veci, ktorá mu patrí v rovnakom rozsahu ako druhému manželovi, nemôže dopustiť ani trestného činu krádeže, ani iného trestného činu, pri ktorom je predmetom trestného činu „cudzia vec“. Vec v BSM totiž ani pre jedného z manželov navzájom nie je cudzou vecou, takáto vec je cudzou vecou len pre tretie osoby, od manželov odlišné.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kedy je potrebné osvedčiť (overiť) podpis účastníka na zmluve je zakotvené v § 42 ods. 3 katastrálneho zákona. Osvedčenie podpisu znamená overenie, že ide o podpis konkrétnej osoby, spravidla identifi

V článku Zákonné vyporiadanie BSM https://www.akuhal.sk/post/zákonné-vyporiadanie-bsm som uviedol, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej aj ako „BSM“) je potrebné vyporiadať dohodou medzi m

K vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej aj „BSM“) po jeho zániku (rozvodom, zrušením BSM za trvania manželstva atď.) môže dôjsť dohodou manželov (bývalých manželov), prípadne sú

bottom of page