top of page
  • Writer's pictureMaroš Uhaľ

Negatívne dôkazné bremeno

„Pri tvrdení žalovaného, že žalobcovi peňažný dlh splnil, je pojmovo vylúčené, aby žalobca preukazoval, že táto právna skutočnosť tvrdená žalovaným, ktorá mala nastať, nenastala; v tomto smere preto dochádza k presunu dôkazného bremena na žalovaného, ktorý tvrdí právne významnú skutočnosť (splnenie dlhu), nie na žalobcu, ktorý vznik takejto skutočnosti popiera.“ Uznesenie Krajského súdu v Ústí nad Labem sp. zn. 10 Co 537/2001 zo dňa 20.9.2001, uverejnené v SoRo č. 5/2002, s. 161, ako aj v Polišenská, P., Přehled judikatury ve věcech dokazování. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 48.

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page