top of page
  • Writer's pictureMaroš Uhaľ

Zákaz platieb v hotovosti

Zákonom č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti bola zavedená kontrola nad hotovostnými platbami a zákaz platieb v hotovosti od určitej zákonom stanovenej sumy. Porušenie zákazu je sankcionované.


Platbou v hotovosti sa podľa § 2 zákona rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo bankoviek alebo mincí v hotovosti v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom.


Rozhodujúce obmedzenie (zákaz) platby v hotovosti je vyjadrené v § 4 uvedeného zákona. Podľa odseku 1 tohto paragrafu sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 EUR. V odseku 2 je zakázaná platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 EUR a to medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi.

Z citovaného ustanovenia je možné vyvodiť, že len platba medzi dvoma a viacerými fyzickými osobami (povedzme občanmi, ktorí zároveň pri vykonávaní platby nesmú konať ako podnikatelia) navzájom môže v jednotlivom prípade dosiahnuť aj sumu 15 000 EUR, nesmie však byť vyššia. Hotovostná platba vo výške 15 000,01 EUR už bude porušením zákazu.


Ďalej z tohto ustanovenia zákona vyplýva, že ak pôjde o platbu medzi právnickými osobami, pričom je bezvýznamné, či sú podnikateľmi, alebo nie, alebo pôjde o platbu medzi podnikateľmi fyzickými osobami, hotovostná platba nesmie presiahnuť sumu 5 000,-EUR. To značí, že platba vo výške 5 000,01 EUR bude porušením zákazu. Je potrebné si ale uvedomiť, že obmedzenie hotovostných platieb sumou 5 000,-EUR sa bude vzťahovať aj na hotovostné platby medzi podnikateľom a občanom, občanom a právnickou osobou, a pod. Len medzi dvoma občanmi – nepodnikateľmi – navzájom bude limit stanovený vyššou sadzbou, tak ako to uvádzam v predchádzajúcom texte. Ak však bude občan, ktorý je podnikateľom, vykonávať hotovostnú platbu vo vzťahu k jeho súkromnej sfére, t.j. platba sa nebude týkať jeho podnikateľskej činnosti (napr. bude si kupovať auto na súkromné účely), nebude sa na neho vzťahovať nižší limit, ale limit vyšší (15 000,-EUR). Bude však vhodné, aby bol v písomných dokumentoch (zmluvách, príjmových dokladoch, objednávkach) označený len ako občan, t.j. nie aj svojim podnikateľským identifikačným číslom (IČO), či miestom podnikania, pretože by to mohlo napovedať tomu, že platba sa týka podnikania a nie činnosti nepodnikateľského charakteru.


Porušenie zákazu nemá za následok neplatnosť takejto hotovostnej platby. Podľa § 5 zákona, ak došlo k porušeniu zákazu podľa § 4 zákona, nie je tým dotknutá platnosť právnych úkonov, na základe ktorých sa vykonala platba v hotovosti. Z toho nepriamo vyplýva, že hotovostná platba sa bude považovať za vykonanú, avšak dôjde ňou k porušeniu ustanovení zákona, čo bude mať za následok možné uloženie sankcie, ak porušenie zákona príslušný orgán (oprávnený uložiť sankciu) zistí.


Ďalším dôležitým ustanovením je ustanovenie § 6 ods. 2 zákona, podľa ktorého hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu. Napr. ako občan nepodnikateľ uzavriem zmluvu o pôžičke s iným občanom nepodnikateľom, pričom v zmluve uvediem, že mu požičiam sumu 20 000,-EUR. Na základe tejto zmluvy poskytnem dlžníkovi pôžičku v dvoch hotovostných splátkach, jednej vo výške 10 000,-EUR a druhej v rovnakej výške. Jednotlivými hotovostnými platbami by som neporušil maximálny limit 15 000,-EUR. Keďže ale ide o jednu zmluvu o pôžičke – jeden právny vzťah – aj keď jednotlivé splátky neprevyšovali maximálny limit, podľa § 6 ods. 2 zákona sa berie do úvahy celková suma, t.j. 20 000,-EUR a teda by išlo o porušenie zákazu platieb v hotovosti v § 4 zákona. Rovnako to bude platiť aj na platby medzi podnikateľmi, celkový maximálny limit je však len 5 000,-EUR, nie 15 000,-EUR.


Sankcie za porušenie zákazu sú upravené v § 9 a § 10 zákona. Porušením zákazu je ako odovzdanie peňazí, ale aj ich prijatie. Pri jednej hotovostnej platbe môžu byť teda sankcionovaní obaja účastníci, ako odovzdávajúci, tak aj prijímajúci. Pri občanovi nepodnikateľovi ide o priestupok, pri ostatných subjektoch ide o správny delikt. Priestupky, aj správne delikty prejednávajú daňové a colné úrady.


Pre občana nepodnikateľa ide o priestupok, kde maximálna hodnota pokuty je vo výške 10 000,-EUR. Pri ostatných subjektoch sa uloží pokuta do sumy 150 000,-EUR.

Podľa § 13 uvedeného zákona, platbu v hotovosti dohodnutú pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ktorej hodnota prevyšuje sumu ustanovenú v § 4, bolo možné vykonať do 31. marca 2013. Z toho vyplýva, že od 1.4.2013 už musia byť všetky hotovostné platby prevyšujúce limity uvedené v § 4 zákona vykonané v súlade s jeho ustanoveniami.

Recent Posts

See All

Osvedčenie podpisov pri prevode nehnuteľnosti

Kedy je potrebné osvedčiť (overiť) podpis účastníka na zmluve je zakotvené v § 42 ods. 3 katastrálneho zákona. Osvedčenie podpisu znamená overenie, že ide o podpis konkrétnej osoby, spravidla identifi

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page