top of page
  • Obrázek autoraMaroš Uhaľ

Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Aktualizováno: 21. 10. 2018

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov môže zaniknúť zánikom manželstva (napr. rozvodom, alebo smrťou niektorého z manželov) a zrušením BSM (súdom). BSM však môže zaniknúť aj uložením trestu prepadnutia majetku páchateľovi trestného činu a to podľa § 59 ods. 3 zák. č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona.


Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov spôsobuje, že počínajúc dňom zániku BSM nadobúdajú už manželia (bývalí manželia) nový majetok (hnuteľné veci, nehnuteľnosti a iný majetok) každý do svojho výlučného vlastníctva.


Zároveň však môžu naďalej nadobúdať veci aj spoločne s tým rozdielom, že nový majetok už nemôže byť v ich bezpodielovom spoluvlastníctve (kde každý z manželov vlastní celú vec), ale len v podielovom spoluvlastníctve (pokiaľ majetok nenadobudne jeden z manželov výlučne sám). Pri nadobúdaní veci (napr. kúpe veci) sa zároveň dohodnú, v akom podiele každý z nich vec nadobudne. Ak sa na podieloch nedohodnú, podiely na veci budú podľa § 137 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej aj „OZ“) rovnaké (každý z manželov bude vlastniť polovičný podiel na veci).


Majetok nadobudnutý do doby zániku BSM však naďalej zostáva v spoločnom bezpodielovom spoluvlastníctve. To značí, že sa naň stále použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka o nakladaní s takýmto spoločným majetkom. Preto ak chcú manželia (alebo bývalí manželia) dosiahnuť, aby aj tento doposiaľ nadobudnutý majetok (majetok nadobudnutý do zániku BSM) patril len niektorému z manželov výlučne, alebo každému z manželov v určitom podiele (podielové spoluvlastníctvo), musia ho vyporiadať.

Vyporiadanie BSM prebieha dohodou (§ 149 ods. 2 OZ), ktorá ak ide o nehnuteľnosti, musí byť písomná. Ak k dohode nedôjde, musí sa spoločný majetok v BSM vyporiadať súdnou cestou (§ 149 ods. 3 OZ). Ak sa nevyporiada ani dohodou, ani súdnou cestou, po troch rokoch od zániku BSM sa vyporiada zo zákona (§ 149 ods. 3 OZ).

439 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kedy je potrebné osvedčiť (overiť) podpis účastníka na zmluve je zakotvené v § 42 ods. 3 katastrálneho zákona. Osvedčenie podpisu znamená overenie, že ide o podpis konkrétnej osoby, spravidla identifi

V článku Zákonné vyporiadanie BSM https://www.akuhal.sk/post/zákonné-vyporiadanie-bsm som uviedol, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej aj ako „BSM“) je potrebné vyporiadať dohodou medzi m

K vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej aj „BSM“) po jeho zániku (rozvodom, zrušením BSM za trvania manželstva atď.) môže dôjsť dohodou manželov (bývalých manželov), prípadne sú

bottom of page