• Maroš Uhaľ

Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Updated: Oct 21, 2018

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov môže zaniknúť zánikom manželstva (napr. rozvodom, alebo smrťou niektorého z manželov) a zrušením BSM (súdom). BSM však môže zaniknúť aj uložením trestu prepadnutia majetku páchateľovi trestného činu a to podľa § 59 ods. 3 zák. č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona.


Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov spôsobuje, že počínajúc dňom zániku BSM nadobúdajú už manželia (bývalí manželia) nový majetok (hnuteľné veci, nehnuteľnosti a iný majetok) každý do svojho výlučného vlastníctva.


Zároveň však môžu naďalej nadobúdať veci aj spoločne s tým rozdielom, že nový majetok už nemôže byť v ich bezpodielovom spoluvlastníctve (kde každý z manželov vlastní celú vec), ale len v podielovom spoluvlastníctve (pokiaľ majetok nenadobudne jeden z manželov výlučne sám). Pri nadobúdaní veci (napr. kúpe veci) sa zároveň dohodnú, v akom podiele každý z nich vec nadobudne. Ak sa na podieloch nedohodnú, podiely na veci budú podľa § 137 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej aj „OZ“) rovnaké (každý z manželov bude vlastniť polovičný podiel na veci).


Majetok nadobudnutý do doby zániku BSM však naďalej zostáva v spoločnom bezpodielovom spoluvlastníctve. To značí, že sa naň stále použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka o nakladaní s takýmto spoločným majetkom. Preto ak chcú manželia (alebo bývalí manželia) dosiahnuť, aby aj tento doposiaľ nadobudnutý majetok (majetok nadobudnutý do zániku BSM) patril len niektorému z manželov výlučne, alebo každému z manželov v určitom podiele (podielové spoluvlastníctvo), musia ho vyporiadať.

Vyporiadanie BSM prebieha dohodou (§ 149 ods. 2 OZ), ktorá ak ide o nehnuteľnosti, musí byť písomná. Ak k dohode nedôjde, musí sa spoločný majetok v BSM vyporiadať súdnou cestou (§ 149 ods. 3 OZ). Ak sa nevyporiada ani dohodou, ani súdnou cestou, po troch rokoch od zániku BSM sa vyporiada zo zákona (§ 149 ods. 3 OZ).

Recent Posts

See All

Zákonné vyporiadanie BSM

Ak medzi manželmi, ktorých bezpodielové spoluvlastníctvo (ďalej ako „BSM“) bolo zrušené súdom, uložením trestu prepadnutia majetku manželovi, alebo medzi byvalými manželmi, ktorých BSM zaniklo spolu s

Čiastočné plnenie na viaceré dlhy

Dlžník môže mať voči svojmu veriteľovi jeden dlh, alebo viac dlhov. Tieto dlhy môže splatiť jednorazovo, alebo v splátkach. Pri jednorazovom plnení všetkých dlhov nevzniká problém s tým, na ktorý dlh