top of page
UHAĽ-4.png

O SPOLOČNOSTI

O spoločnosti

Advokátska kancelária UHAĽ s.r.o. vznikla v roku 2012. Spoločnosť založil zakladajúci spoločník JUDr. Maroš Uhaľ, ktorý je zároveň konateľom spoločnosti.

Advokátska kancelária poskytuje právnu pomoc v rôznych odvetviach práva, najmä v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, správneho práva vrátane práva daňového, pracovného práva, konkurzného práva a v ďalších právnych odboroch. Zameriava sa na zastupovanie klientov v súdnych sporoch, ako aj na zmluvnú a inú právnu agendu klientov. Právne služby poskytuje ako pre domácich, tak aj pre zahraničných klientov, najmä podnikateľov, ale právnu pomoc poskytuje aj občanom.

Spoločnosť je schopná zabezpečiť pre klientov komplexné právne služby, vrátane dlhodobého zastupovania vo všetkých právnych veciach, ktorými bude kancelária poverená. Spoločnosť sa zameriava na to, aby služby boli poskytované na vysokej odbornej úrovni. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku

UHAĽ-4.png

NÁŠ TÍM

JUDR. MAROŠ UHAĽ

ZAKLADAJÚCI SPOLOČNÍK A KONATEĽ

JUDr. Maroš Uhaľ v roku 1994 dokončil štúdium práva

na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V rokoch 1994 až 1997 pôsobil ako justičný čakateľ najprv na Okresnom súde vo Zvolene

a neskôr na Okresnom súde v Dolnom Kubíne. V roku 1997 úspešne zložil sudcovskú skúšku.

Od roku 1997 do roku 2000 pôsobil ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii

JUDr. Miroslava Abelovského vo Zvolene. V roku 2000 sa stal advokátom a zároveň spoločníkom

Advokátskej kancelárie Abelovský-Uhaľ.  V roku 2008 otvoril vlastnú advokátsku kanceláriu, najprv ako

fyzická osoba a v roku 2012 založil spoločnosť Advokátska kancelária UHAĽ s.r.o

so sídlom vo Zvolene.


OBLASTI PRÁVA:
Zameriava sa na procesné právo a najmä na zastupovanie klientov

v sporových veciach, ďalej na obchodné, občianske, daňové

a pracovné právo.

JAZYKY:

Hovorí slovensky a anglicky.

Náš tím
MGR. ADAM UHAĽ

Advokátsky koncipient

V roku 2019 štátnou skúškou úspešne ukončil magisterské štúdium na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Od roku 2018 pracoval ako právny praktikant v Advokátskej kancelárii UHAĽ s.r.o. Od júna 2019 pracuje ako advokátsky koncipient. Zameriava sa na obchodné a občianske právo.

Hovorí slovensky a anglicky.

MGR. MARTIN FRANCL

Advokátsky koncipient

V júni 2020 štátnou záverečnou skúškou úspešne ukončil magisterské štúdium v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od júna 2019 pracoval ako právny praktikant v Advokátskej kancelárii UHAĽ s.r.o. Od júna 2020 pracuje ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii UHAĽ s.r.o. Zameriava sa na oblasti občianskeho a obchodného práva. Hovorí slovensky a anglicky.

MGR. PETER TURIS

Právnik

Mgr. Peter Turis v roku 1978 dokončil štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1978 až 1992 pracoval v štátnej správe v okrese Zvolen, v mestskej samospráve Mesta Zvolen a na Okresnej správe ciest Zvolen. Od roku 1993 až do roku 2013 bol zamestnaný na úseku katastra nehnuteľností a to v postavení štátneho zamestnanca na Správe katastra Zvolen, následne na Okresnom úrade, katastrálnom odbore Zvolen a opätovne na Správe katastra Zvolen. V tomto období pracoval ako zamestnanec rozhodujúci v katastrálnom konaní o vzniku, zmene a zániku práv a tiarch k nehnuteľnostiam. Zameriava sa na problematiku katastra nehnuteľností a práv k nehnuteľnostiam. Hovorí slovensky.

ING. JANA AMBROŠOVÁ

Asistentka

Od roku 1993 pracovala ako pomocná účtovníčka a neskôr ako mzdová účtovníčka vo firme DEVON, s.r.o. vo Zvolene. Od roku 2008 pracovala ako referentka obchodu vo firme FOR SPORT, s.r.o. v Banskej Bystrici. V roku 2013 štátnou skúškou úspešne ukončila štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene, odbor manažment podniku. Od decembra 2013 pracuje ako asistentka v Advokátskej kancelárii UHAĽ s.r.o.

Tereza Uhaľová

Právny praktikant

Od roku 2019 je študentkou denného štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V Advokátskej kancelárii UHAĽ s.r.o. pracuje ako právny praktikant od júna 2020. V roku 2020 sa jej podarilo získať Certifikát Cambridge English, ktorým preukázala úroveň znalosti anglického jazyka Level C2. Z tohto dôvodu sa uplatnila aj ako lektorka anglického jazyka, ktorý vyučuje na jazykovej škole v Trnave. V súčasnosti taktiež vykonáva stáž v Kancelárii Národnej rady SR v Bratislave. Hovorí slovensky a anglicky.

UHAĽ-4.png

KARIÉRA

Pokiaľ máte záujem o pracovnú pozíciu

v našej spoločnosti, kontaktujte nás.

Radi obdržíme Váš štruktúrovaný životopis so stručným motivačným listom a prípadnými referenciami.

Kariéra
bottom of page