top of page
UHAĽ-4.png

PRÁVNE SLUŽBY

Poskytujeme právnu pomoc v oblasti obchodného

a občianskeho práva, daňového práva, pracovného práva, práva nehnuteľností

a v iných právnych odvetviach.

Zameriavame sa na zastupovanie klientov v súdnych sporoch, ako aj na zmluvnú a inú právnu agendu. Právne služby poskytujeme ako pre domácich, tak aj pre zahraničných klientov, najmä podnikateľov, ale právnu pomoc poskytujeme aj občanom.

služby pre firmy

SLUŽBY PRE

PODNIKATEĽOV

 • zakladanie obchodných spoločností a družstiev

 • zmeny v obchodných spoločnostiach a družstvách

 • zrušenie obchodných spoločností a družstiev

 • predaj podniku alebo jeho časti

 • register partnerov verejného sektora

pre občanov

SLUŽBY PRE

OBČANOV

 • vyhotovenie zmlúv, ich zmien a zrušenia v rôznych oblastiach práva

 • zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

 • zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

ďalšie

ĎALŠIE PRÁVNE SLUŽBY

 • zastupovanie v súdnych konaniach pred súdmi všetkých stupňov

 • zastupovanie pred Ústavným súdom SR, vrátane podania sťažnosti na tento súd

 • zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva, vrátane podania sťažnosti na tento súd

 • zastupovanie pred inými orgánmi a organizáciami

 • právne analýzy a stanoviská

 • vypracovanie zmlúv a dodatkov k zmluvám, kontrola a úprava zmlúv, vyhotovenie výpovede a odstúpenia od uzavretej zmluvy

 • lustrácia dlhov dlžníkov klienta a prebiehajúcich súdnych sporov dlžníkov, vrátane konkurzných, reštrukturalizačných, exekučných konaní vedených na dlžníka

 • vymáhanie pohľadávok voči dlžníkom

 • právne poradenstvo v daňových veciach, vrátane zastupovania pred daňovými orgánmi a súdmi  v konaní o žalobách proti rozhodnutiam daňových orgánov

 • prihlasovanie pohľadávok do konkurzu, reštrukturalizácie a oddlženia, vypracovanie a podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, či návrhu na povolenie reštrukturalizácie, zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

OBLASTI PRÁVA

civilný

proces

obchodné

právo

občianske

právo

obchodný

register

daňové

právo

správne

právo

právo

nehnuteľností

konkurz a oddlženie

bottom of page