top of page
  • Writer's pictureMaroš Uhaľ

Čo je to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov alebo tiež BSM je špecifický typ spoluvlastníctva, pri ktorom na rozdiel od podielového spoluvlastníctva nie sú stanovené podiely jednotlivých spoluvlastníkov na veci. Z právnej stránky teda každý z manželov je vlastníkom celej veci v BSM. Praktickým dôsledkom takéhoto režimu je, že žiaden z manželov sa na veci v BSM napr. nemôže voči druhému manželovi dopustiť trestného činu krádeže, ak vec odníme z dispozície druhého manžela bez jeho súhlasu. Dôvodom je to, že aj manžel, ktorý vec „ukradol“ je jej vlastníkom v celosti a teda aj v tomto prípade nakladá z vlastnou vecou a nemôže byť za takýto skutok trestne stíhaný.

Recent Posts

See All

Vecné bremeno

Vecné bremená sú upravené v § 151n až 151p zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Definíciu vecných bremien možno nájsť v úvodnom ustanovení § 151n ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého vecné

bottom of page