top of page
  • Writer's pictureMaroš Uhaľ

Súkromný znalecký posudok v Slovenskej republike a v Českej republike

Do prijatia nového procesného predpisu zák. č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku nebola na Slovensku upravená možnosť vyhotovenia znaleckého posudku účastníkom konania. Presnejšie, účastník síce mal možnosť dať vyhotoviť odborný posudok znalcovi, ale pre chýbajúcu procesnú úpravu takýto posudok nebol považovaný za znalecký posudok v súlade so zákonom č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku, ale len za listinný dôkaz. Dôsledkom bolo to, že ak sa v konaní mala vyriešiť odborná otázka podaním znaleckého posudku, musel znalca v konaní ustanoviť výlučne súd a to bez ohľadu nato, či pred začatím konania, alebo počas neho, už tú istú odbornú otázku posudzoval znalec na podnet účastníka konania. K otázke použitia znaleckého posudku zabezpečeného účastníkom konania podľa pôvodnej právnej úpravy som sa venoval v staršom článku.

Súkromný znalecký posudok je zakotvený v novom procesnom predpise (Civilný sporový poriadok) v § 209 CSP.

Podľa § 209 ods. 1 CSP, „Súkromný znalecký posudok je znalecký posudok predložený stranou bez toho, aby znalecké dokazovanie nariadil súd.“

Podľa § 209 ods. 2 CSP, „Ak je spolu so žalobou predložený súkromný znalecký posudok, ktorý má všetky zákonom predpísané náležitosti a obsahuje doložku o tom, že znalec si je vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku, postupuje sa pri vykonávaní tohto dôkazu akoby išlo o znalecký posudok súdom ustanoveného znalca.“

Podľa § 209 ods. 3 CSP, „Ak sa súkromný znalecký posudok vyhotovuje v priebehu konania, súd umožní znalcovi nahliadnuť do spisu alebo sa inak oboznámiť s informáciami potrebnými na vypracovanie znaleckého posudku.“

V Čechách bol súkromný znalecký posudok do procesnej úpravy zavedený skôr ako u nás. Českú právnu úpravu súkromného znaleckého posudku v ČR prijatú zákonom č. 218/2011 Sb. účinným od 1.9.2011 možno nájsť v § 127a zák. č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád (ďalej len „o.s.ř.“).

Podľa § 127a o.s.ř. „Jestliže znalecký posudek předložený účastníkem řízení má všechny zákonem požadované náležitosti a obsahuje doložku znalce o tom, že si je vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku, postupuje se při provádění tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem. Soud umožní znalci, kterého některá ze stran požádala o znalecký posudek, nahlédnout do spisu nebo mu jinak umožní seznámit se s informacemi potřebnými pro vypracování znaleckého posudku.“

Z textu českého predpisu je zrejmá zhoda s našou úpravou vo formulácii náležitostí súkromného znaleckého posudku s výnimkou toho, že sa česká úprava vyhla špecifickému pomenovaniu tohto inštitútu „súkromný znalecký posudok“. Inak je úprava pojmovo vo veľkej miere zhodná, slovenská úprava rovnako ako česká požaduje pre tento typ posudku dodržanie náležitostí stanovených zákonom o znalcoch a tlmočníkoch (v ČR ide o zák. č. 36/1967 Sb., u nás ide o zák. č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), posudok musí obsahovať aj doložku o vedomosti znalca o následkoch podania vedome nepravdivého znaleckého posudku. Totožný je aj pokyn pre súd, ako sa má postupovať pri vykonávaní (v češtine „provádění“) tohto dôkazu „postupuje se při provádění tohto důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek vyžádaný soudem“, v § 209 ods. 2 CSP ustanovenie znie „…postupuje sa pri vykonávaní tohto dôkazu ako by išlo o znalecký posudok súdom ustanoveného znalca“.


Právne úpravy súkromného znaleckého posudku v Slovenskej republike a Českej republike sú zhodné do takej miery, že pre túto blízkosť právnych úprav je použitie českej judikatúry v našej súdnej praxi možné. Česká právna úprava vstúpila do účinnosti už v roku 2011 a preto na pôde Najvyššieho súdu ČR už boli riešené viaceré súdne spory, v ktorých ako dôkaz bol predkladaný súkromný znalecký posudok (súkromná expertíza) podľa § 127a o.s.ř.

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page