top of page
  • Writer's pictureMaroš Uhaľ

Uznesenie 14Co/58/2020 o neodkladnom opatrení práva cesty

Uznesením sp. zn. 14Co/58/2020 - 278 zo dňa 30.9.2020 Krajský súd Banská Bystrica potvrdil uznesenie Okresného súdu Zvolen, ktorým tento súd nariadil neodkladné opatrenie práva cesty.


Zároveň uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcom I. až III. náhradu trov konania v plnom rozsahu.


Z odôvodnenia odvolacieho súdu citujem:


Napadnutým uznesením Okresný súd Zvolen (ďalej len „súd prvej inštancie” alebo „okresný súd") vyhovel návrhu žalobcov 1/, 2/, 3/ a nariadil neodkladné opatrenie, ktorým žalovanému uložil povinnosť zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré môžu žalobcom 1/, 2/ a 3/ a osobám odvodzujúcim od nich svoje práva, sťažiť alebo znemožniť prejazd motorovými a nemotorovými vozidlami a prechod pešo cez časť pozemku KN - C parc. č. ............./183, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 7234 m , ktorý je evidovaný Okresným úradom .............., odbor katastrálny, na LV č. ..............pre k. ú. ..............., obec .............., okres: ..............., označenú ako diel č. 2 0 výmere 28 m podľa geometrického plánu č. .......................... zo dňa 24. 01. 2020 vyhotoveného ................... Geodetická kancelária s.r.o., ......................, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia, a cez spevnenú plochu nachádzajúcu sa na časti pozemku KN - C parc. č. ..................../183 označenej ako diel č. 2, ako aj zdržať sa výstavby oplotenia na časti pozemku KN - C parc. č. ................/183 označenej ako diel č. 2 a spevnenej ploche na nej sa nachádzajúcej, či vykonania iných úprav znemožňujúcich alebo sťažujúcich prechod pešo a prejazd motorovým a nemotorovým vozidlom cez časť pozemku KN - C parc. č. ..................../183 označenej ako diel č. 2 a spevnenej plochy na nej sa nachádzajúcej. Ďalej súd uložil žalovanému povinnosť strpieť prechod žalobcov 1/, 2/ a 3/ a osôb odvodzujúcich svoje práva od žalobcov, ako aj prejazd motorovými a nemotorovými vozidlami žalobcov 1/, 2/ a 3/ a osôb odvodzujúcich od žalobcov svoje práva, cez časť pozemku KN - C parc. č. ................/183, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 7234 m , ktorý je evidovaný Okresným úradom .................., odbor katastrálny, na LV č. .............pre k. ú. ..............., obec ................, okres: ................, označenú ako diel č. 2 0 výmere 28 m2 podľa geometrického plánu č. .................. zo dňa 24. 01. 2020 vyhotovenom ................... Geodetická kancelária s.r.o., ......................, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tohto uznesenia, ako aj cez spevnenú plochu nachádzajúcu sa na časti pozemku KN - C parc. č. ............../183 označenej ako diel č. 2. Zároveň výrokom II. súd prvej inštancie poučil žalovaného ako stranu, ktorej sa týmto neodkladným opatrením ukladá povinnosť, že môže podať žalobu vo veci samej, ktorej právnymi následkami bude vedenie sporového konania v zmysle príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku. Výrokom III. žalovanému uložil povinnosť nahradiť spoločne a nerozdielne žalobcom 1/, 2 a 3/ trovy konania v rozsahu 100 % a osobitným výrokom (IV.) vyslovil, že uznesenie je vykonateľné dňom jeho doručenia.


Odvolací súd po preskúmaní veci oboznámením sa s doposiaľ preukázaným skutkovým stavom, s dôvodmi rozhodnutia súdu prvej inštancie a dôvodmi odvolania, ako aj následného vyjadrenia žalovaného k odvolaniu, s poukazom na citované ustanovenie 387 ods. 2 CSP konštatuje správnosť dôvodov, na podklade ktorých súd prvej inštancie rozhodol. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého uznesenia, pretože súd prvej inštancie dostatočne argumentačne i právne presvedčivo zdôvodnil, prečo návrh žalobcu na nariadenie neodkladného opatrenia v danej veci, s poukazom na konkrétne dôvody a právne skutočnosti, považoval za dôvodný a z akých okolností vychádzal, keď nariadil neodkladné opatrenie v rozsahu uvedenom vo výroku I. a II. napadnutého uznesenia. Odvolací súd konštatuje, že práve z dôvodu presvedčivého odôvodnenia uznesenia nepovažuje za potrebné opakovane uvádzať totožné skutočnosti a právne argumenty, ktoré už vo svojom rozhodnutí obsiahol súd prvej inštancie a s ktorými sa odvolací súd stotožňuje. Dôvody a právne úvahy uvádzané v napadnutom uznesení sú vecne správne, sú dostatočné, argumentačne presvedčivé a právne správne posúdené a vyhodnotené.


Odvolací súd preto len v stručnosti uvádza, že i sám dospel k záveru, že žalobca súdu dostatočne preukázal, že nariadenie neodkladného opatrenia v danej veci na základe konkrétnych - v návrhu tvrdených a fotodokumentáciou podložených okolností, je dôvodné. Ani žalovaný v odvolaní neuviedol žiadne také relevantné okolnosti a dôvody, ktoré by boli spôsobilé vyvrátiť dôvodnosť a opodstatnenosť nariadeného neodkladného opatrenia. Žalobcovia osvedčili právny vzťah k nehnuteľnostiam - pozemkom a stavbám, na ktorých vykonávajú podnikateľskú činnosť a ku ktorým sa za výkonom uvedenej nevyhnutne potrebujú dostať i nákladnými motorovými vozidlami, pričom z predloženého spisového materiálu vyplýva tvrdený existujúci spor o právo vecného bremena k nehnuteľnostiam, ktoré slúžia na prístup k pozemkom žalobcov. Žalobcovia tvrdia, že na základe dohody o zriadení vecného bremena im svedčí vecné bremeno na právo prechodu a prejazdu i k časti pozemku parc. č. ........../183, ktorý je vo vlastníctve žalovaného. Práve plánovaná a povolená výstavba oplotenia až po hranicu vyššie uvedenej parcely žalovaným by v konečnom dôsledku znamenala zamedzenie riadneho prístupu žalobcov 1/, 2/ a 3/ i nákladnými autami na nehnuteľnosti, ku ktorým preukázali vlastnícky vzťah (resp. žalobca 3/ vzťah nájomný) a v prípade vystavania oplotenia by žalobcom bola de facto znemožnená možnosť prístupu, resp. vstupu do areálu, v ktorom vykonávajú podnikateľskú činnosť. Z uvedeného i odvolací súd mal za preukázanú naliehavú potrebu dočasnej úpravy pomerov a to v nevyhnutnom rozsahu, keď sa podľa geometrického plánu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia o nariadení neodkladného opatrenia, ukladá povinnosť zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré môžu žalobcom 1/, 2/, 3/ sťažiť alebo znemožniť prejazd motorovými a nemotorovými vozidlami, pričom zároveň výmera pozemku, ku ktorému sa nariadené neodkladné opatrenie vzťahuje, je 28 m2, t. j. nepatrná časť celkovej výmery dotknutého pozemku parc. č. ............/183, ktorého celková výmera je 7 234 m2


Odvolací súd nemohol prisvedčiť odvolacej námietke žalovaného o nezrozumiteľnosti uznesenia o neodkladnom opatrení spôsobenej formálnym poradím výrokov o uložení povinnosti zdržať sa akýchkoľvek úkonov a následne o uložení povinnosti strpieť prechod žalobcov 1/, 2/, 3/ a prejazd cez časť pozemku CKN č. ........../183 v špecifikovanom diele, nakoľko uvedené výroky sú samostatné, na sebe nezávislé, nie sú navzájom podmienené a ich poradie vo výrokovej časti rozhodnutia nie je relevantné. Oba výroky sú zároveň jasné, určité, zrozumiteľné a splňajú podmienku vykonateľnosti.


Odvolací súd tiež zvýrazňuje, že uvedeným uznesením súd prvej inštancie nezriadil vecné bremeno k špecifikovanej parcele, resp. jej časti (dielu), tak ako v podanom odvolaní opakovane namieta žalovaný prostredníctvom svojho právneho zástupcu. Súd môže zriadiť vecné bremeno len v prípadoch, keď mu to zákon umožňuje. Súd môže zriadiť vecné bremeno pri vyporiadaní neoprávnenej stavby (S 135c ods. 3 Občianskeho zákonníka), pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci ( S 142 ods. 3 OZ) a pre zabezpečenie tzv. nevyhnutnej cesty (S 1510 ods. 3 OZ) V predloženej veci súd prvej inštancie dočasne uložil povinnosť niečoho sa zdržať, resp. niečo strpieť, tak ako mu to umožňuje ust. 325 ods. I písm. d/ Civilného sporového poriadku.


Zároveň nijakým spôsobom súd prvej inštancie nezasiahol do kompetencie iného orgánu - správneho orgánu vo veci konať a rozhodnúť, kedy nerozhodoval o otázkach týkajúcich sa stavebného konania, resp. práv a povinností účastníkov konania a dotknutých osôb podľa Stavebného zákona. Je plne v právomoci a kompetencii civilného súdu i s poukazom na ust. 325 Civilného sporového poriadku uloženie povinnosti niečo konať, niečoho sa zdržať, resp. určité konanie strpieť. V danom prípade súd nerozhodoval o stavebných činnostiach či úkonoch žalovaného, avšak uložil žalovanému povinnosť zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré môžu žalobcom sťažiť alebo znemožniť prejazd a prechod motorovými a nemotorovými vozidlami cez časť pozemku žalovaného za účelom dosiahnutia zachovania prístupu k pozemku vo vlastníctve žalobcov. Odvolací súd tak jednoznačne dospel k záveru, že súd prvej inštancie nijakým spôsobom nezasiahol do právomoci či rozhodovacej činnosti iného - správneho orgánu, ani neprekročil právomoc vo veci konať a rozhodnúť vyplývajúcu mu z ust. 325 CSP a ust. 3 CSP, podľa ktorého súdy prejednávajú a rozhodujú súkromnoprávne spory a iné súkromnoprávne veci, ak ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú iné orgány. V predmetnej veci naliehavá potreba okamžitej, avšak dočasnej úpravy pomerov medzi sporovými stranami vyplýva a má pôvod v spore o užívacie právo- tvrdené, dosiaľ čiastočne osvedčené právo z vecného bremena žalobcov. Uvedené jednoznačne predstavuje súkromnoprávny spor o právo, o ktorom môže rozhodnúť jedine súd.


Dôvodnosti nariadenia neodkladného opatrenia za účelom dočasného zabezpečenia prístupu na nehnuteľnosti žalobcov 1/, 2/ a ku ktorým osvedčil užívacie právo i žalobca 3/, svedčí i rozhodnutie Okresného úradu ............., odboru katastrálneho č. X-.................zo dňa 24. 06. 2020, ktoré svedčí k tomu, že žalobcovia 1/, 2/, 3/ dôvodne tvrdia existenciu vecného bremena na časti pozemku parc. č. ............./183, keď z rozhodnutia Okresného úradu ...............zo dňa 24. 06. 2020 vyplýva existencia vecného bremena k časti ozemku parc. č. ............./183, pričom bola vytvorená nová parcela č. ............/283 0 výmere 83 m , ktorá pokrýva celú výmeru dielu č. 2 špecifikovaného v geometrickom pláne predloženom žalobcami. Z uvedeného i odvolaciemu súdu v súdenej veci bola osvedčená potreba bezodkladnej úpravy pomerov na zabezpečenie prístupu k nehnuteľnosti, keď i v dôsledku možného nesprávneho rozhodnutia, či pochybenia konajúceho správneho orgánu bolo žalobcom odňaté právo prechodu a prejazdu (vyplývajúce z dohody o zriadení vecného bremena) na zabezpečenie prístupu k nehnuteľnostiam, pozemkom, ku ktorým právny (vlastnícky) vzťah žalobcovia preukázali. Nie je pritom právne významná poznámka v geometrickom pláne obsiahnutá pri výkaze výmer geometrického plánu obsahujúca dôvod použitia, resp. použiteľnosť vyhotovovaného geometrického plánu, nakoľko pre rozhodnutie súdu ako i jeho ďalšiu vykonateľnosť je zásadná a záväzná grafická časť geometrického plánu, doplnená výkazom výmer, z ktorej je možná presná špecifikácia dotknutého pozemku, parcely, resp. jej časti, ktorej sa má ukladané obmedzenie, resp. povinnosť týkať. Geometrický plán predložený žalobcami uvedené náležitosti a podmienky spĺňal. Pre vykonateľnosť takto nariadeného neodkladného opatrenia, nie je potrebné a nevyhnutné ani vytýčenie dotknutej parcely, resp. jej dielu v teréne tak, ako to v podanom odvolaní namietal žalovaný.


K existencii viacerých brán slúžiacich na vstup do areálu žalobcov, ktorú namietal v podanom odvolaní žalovaný, žalobcovia súdu dostatočne argumentačne presvedčivo uviedli a vysvetlili potrebu vstupu, a predovšetkým vjazdu a prechodu motorovými vozidlami práve cez uvedenú bránu (označenú ako B1), keďže za uvedenou sa nachádza mostová váha nevyhnutná a využívaná na zisťovanie hmotnosti kovového materiálu privážaného do areálu žalobcov nákladnými vozidlami. Jej užívanie bolo schválené príslušným stavebným úradom už v roku 2006, preto konanie žalobcov spočívajúce v umiestnení uvedenej váhy nemožno v čase rozhodovania súdov oboch inštancií hodnotiť ako účelové.


S poukazom na všetky vyššie uvedené dôvody odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie, ktorým bolo nariadené neodkladné opatrenie, ako vecne správne potvrdil.


Záverom odvolací súd uvádza, že trvanie neodkladného opatrenia (dočasná úprava pomerov) je časovo viazané na vyriešenie sporu o právo vecného bremena tvrdeného i k parc. č. .............../183. Súd prvej inštancie výrokom (II.) poučil žalovaného o možnosti podať žalobu na ochranu vlastníckeho práva, resp. určovaciu žalobu o neexistenciu vecného bremena a preto i ďalšie trvanie uloženého obmedzenia, uložených povinností umožniť a strpieť užívanie dotknutého pozemku, jeho časti na prechod a prejazd žalobcami a osobami odvodzujúcim od nich svoje práva, v značnej miere závisí od ďalšieho konania žalovaného promptného iniciovania konania o vyriešenie užívacích práv k sporným pozemkom, ich častiam.

10. Vzhľadom na skutočnosť, že neodkladným opatrením boli dočasne usporiadané pomery medzi sporovými stranami, pričom nariadením neodkladného opatrenia sa predmetné konanie končí, správne súd prvej inštancie rozhodol i o trovách konania, a rovnako správne vyhodnotil celkový procesný úspech žalobcov 1/, 2/, 3/ v konaní, keď ich návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia súd vyhovel v celom rozsahu. Správna bola preto aplikácia ust. 255 ods. I CSP o trovách konania, keď žalovanému bola uložená povinnosť nahradiť spoločne a nerozdielne žalobcom 1/, 2/, 3/ trovy konania v rozsahu 100 %, keď žalovaný bol procesne neúspešnou stranou sporu v celom rozsahu. Z dôvodu vecnej správnosti odvolací súd ako vecne správne potvrdil i závislý výrok o trovách prvoinštančného konania.


O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa ust. 262 ods. I CSP, 396 ods. I CSP a 255 ods. I CSP a keďže je uznesenie odvolacieho súdu, ktorým bolo potvrdené uznesenie súdu prvej inštancie, rozhodnutím, ktorým sa konanie končí, rozhodol odvolací súd i o trovách odvolacieho konania podľa zásady úspechu v odvolacom konaní, keď procesne Úspešnou stranou sporu v odvolacom konaní boli v celom rozsahu žalobcovia 1/, 2/, 3/. Vzhľadom k tomu, že žalobcovia boli všetci spoločne zastúpení právnym zástupcom a k odvolaniu žalovaného sa i prostredníctvom svojho právneho zástupcu v odvolacom konaní vyjadrovali, v súvislosti s odvolacím konaní im i trovy reálne vznikli. Preto odvolací súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcom 1/, 2/, 3/ spoločne a nerozdielne náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 % v lehote 3 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia, ktorým súd rozhodne o ich výške.

637 views

Recent Posts

See All

Vecné bremeno

Vecné bremená sú upravené v § 151n až 151p zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Definíciu vecných bremien možno nájsť v úvodnom ustanovení § 151n ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého vecné

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page