top of page
  • Writer's pictureMaroš Uhaľ

Uznesenie 15Co/65/2020 o neodkladnom opatrení práva cesty

Updated: Jun 25, 2022

Krajský súd Banská Bystrica uznesením 15Co/65/2020-325 dňa 9.9.2020 rozhodol v odvolacom konaní takto:

"Uznesenie okresného súdu vo výrokoch, ktorými bolo nariadené neodkladné opatrenie potvrdzuje.


Výrok, ktorým vo zvyšnej časti bol návrh zamietnutý zostáva nedotknutý.

Výrok o povinnosti žalovanej nahradiť žalobcovi trovy konania zrušuje.

Uznesenie okresného súdu vo výroku o uložení povinnosti žalobcovi podať žalobu vo veci samej m e n í tak, že žalobca je povinný do 30 dní od právoplatnosti tohto uznesenia podať proti žalovanej, žalobu o zriadenie vecného bremena v prospech žalobcu, vlastníka stavby - budovy súp. č. ...........na parcele registra „C" č. ..........vedenej na LV č. ...........Okresným úradom ..........., katastrálnym odborom pre obec ............., kat. územie ............., spočívajúceho v práve prechodu pešo a prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami žalobcom a osobami odvodzujúcimi svoje práva od žalobcu cez časť pozemku parcela registra „C” č. ........../10 označenej ako diel č. I podľa geometrického plánu č. ......................... zo dňa 10.02.2020 vyhotoveného Ing. ............................, Geodetické práce, ..................., ako aj cez spevnenú asfaltovú plochu nachádzajúcu sa na tejto časti pozemku vedeného na LV č. ............. Okresným úradom .............., katastrálnym odborom pre obec ............., kat. územie ..............."


Z odôvodnenia krajského súdu citujem podstatné skutočnosti:

Okresný súd Zvolen uznesením sp. zn. 7C/13/2020 - 93 zo dňa 17.04.2020 nariadil proti žalovanej neodkladné opatrenie v znení: „Súd nariaďuje toto neodkladné opatrenie:

Žalovaná je povinná odstrániť kvetináče a iné prekážky, ktoré by bránili žalobcovi a osobám odvodzujúcim od žalobcu svoje práva v prechode pešo a prejazde motorovými a nemotorovými vozidlami cez časť pozemku parc. č. ..../10 označenú ako diel č. I o výmere 67 m2 podľa geometrického plánu č. ............. zo dňa 10.02.2020 vyhotoveného Ing. .............., Geodetické práce, ..........., Banská Bystrica, ako aj cez spevnenú asfaltovú plochu nachádzajúcu sa na tejto časti pozemku označenej ako diel č. l, pričom pre bližšiu identifikáciu pozemok parc. č. ...../10, z ktorého je vytvorený diel č.l je evidovaný na Okresnom úrade ........, odbor katastrálny, nachádzajúci sa v k.ú. ........, zapísaný na LV č. ........., o celkovej výmere 610 m2, druh ostatná plocha.

Žalovaná je povinná zdržať sa umiestnenia kvetináčov, výstavby oplotenia, či umiestnenia iných prekážok na časť pozemku parc. č. ......./10 označenú ako diel č. I o výmere 67 m2 podľa geometrického plánu č. .......... zo dňa 10.02.2020 vyhotoveného Ing. ........., Geodetické práce, .........., Banská Bystrica, ako aj na spevnenú asfaltovú plochu nachádzajúcu sa na tejto časti pozemku označenej ako diel č. 1, pričom pre bližšiu identifikáciu pozemok parc. č. ......../10, z ktorého je vytvorený diel č. I je evidovaný na Okresnom úrade .........., odbor katastrálny, nachádzajúci sa v k.ú. ............, zapísaný na LV č. ........, o celkovej výmere 610 m2, druh ostatná plocha.

Žalovaná je povinná strpieť prechod žalobcu a osôb odvodzujúcich svoje práva od žalobcu, ako aj prejazd motorovými a nemotorovými vozidlami žalobcom a osobami odvodzujúcimi od žalobcu svoje práva, cez časť pozemku parc. č. ....../10 označenú ako diel č.l o výmere 67 m2 podľa geometrického plánu č. ............. zo dňa 10.02.2020 vyhotoveného Ing. .............., Geodetické práce, Moskovská 5, Banská Bystrica, ako aj cez spevnenú asfaltovú plochu nachádzajúcu sa na tejto časti pozemku označenej ako diel č. l, pričom pre bližšiu identifikáciu pozemok parc. č. ......../10, z ktorého je vytvorený diel č.l je evidovaný na Okresnom úrade .........., odbor katastrálny, nachádzajúci sa v k.ú. ......, zapísaný na LV č. ........, o celkovej výmere 610 m2, druh ostatná plocha.

Žalovaná je povinná zdržať sa akýchkoľvek stavebných a iných úprav, ktorých cieľom by bolo odstránenie spevnenej asfaltovej plochy alebo jej akýchkoľvek zmien znemožňujúcich, či sťažujúcich žalobcovi a osobám odvodzujúcim svoje práva od žalobcu prejazd a prechod cez túto spevnenú plochu nachádzajúcu sa na časti pozemku parc. č. ....../10 označenej ako diel č. I o výmere 67 m2 podľa geometrického plánu č. ................... zo dňa 10.02.2020 vyhotoveného Ing. ............., Geodetické práce, .............., Banská Bystrica, ako aj cez spevnenú asfaltovú plochu nachádzajúcu sa na tejto časti pozemku označenej ako diel č. l, pričom pre bližšiu identifikáciu pozemok parc. č. ......../10, z ktorého je vytvorený diel č.l je evidovaný na Okresnom úrade ......, odbor katastrálny, nachádzajúci sa v k.ú. ......, zapísaný na LV č. ......., o celkovej výmere 610 m2, druh ostatná plocha.

Geometrický plán č. ................ zo dňa 10.02.2020 vyhotovený Ing. ..............., Geodetické práce, ............, Banská Bystrica je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia o neodkladnom opatrení.

Vo zvyšnej časti súd návrh z a m i e t a.

Žalovaná je p o v i n n á nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 100 % do 3 dní od právoplatnosti uznesenia súdu I. inštancie o výške trov konania.

Žalobca je p o v i n n ý v lehote do 30 dní od právoplatnosti tohto uznesenia podať žalobu vo veci samej z dôvodu usporiadania vzájomných sporných práv a povinností týkajúcich sa zabezpečenia prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami žalobcu a osôb odvodzujúcich svoje práva od žalobcu na pozemok parcely „C" s parc. č. ........, záhrada, o výmere 936 m , zapísaný na LV č. ...... pre k.ú. ......., ktorý je vo vlastníctve žalobcu. Stranami sporu vo veci samej budú tie subjekty, ktorým bude svedčiť aktívna a pasívna legitimácia z hľadiska uplatniteľného hmotného práva.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia vo vzťahu k nariadeniu neodkladného opatrenia, a preto sa obmedzuje len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, s doplnením ďalších dôvodov v nadväznosti na odvolacie námietky.

Žalobca sa podaným návrhom domáhal nariadenia neodkladného opatrenia pred začatím konania vo veci samej. Osobitnej povahe inštitútu neodkladného opatrenia zodpovedá zjednodušený a zrýchlený procesný postup súdu pri rozhodovaní o návrhu na jeho nariadenie. Súd spravidla rozhoduje o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia bez výsluchu a vyjadrenia strán a bez nariadenia pojednávania. Súd v zmysle 325 ods. I CSP môže nariadiť neodkladné opatrenie v dvoch prípadoch, a to ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery, alebo ak je daná obava, že exekúcia bude ohrozená. Splnenie aspoň jedného zo zákonných predpokladov nariadenia neodkladného opatrenia, musí súd primárne vyhodnotiť na základe návrhu, a to rozhodujúcich skutočností, ktoré podľa žalobcu odôvodňujú potrebu neodkladnej úpravy pomerov alebo obavu, že exekúcia bude ohrozená. Rozhodujúce skutočnosti musí žalobca náležitým spôsobom osvedčiť, čo ale z kvalitatívneho hľadiska nedosahuje intenzitu plnohodnotného dokazovania. V tomto konkrétnom prípade sa žalobca domáhal nariadenia neodkladného opatrenia z dôvodu potreby bezodkladnej úpravy pomerov. Právne pomery a ich relevanciu posudzuje súd vždy v čase vydania uznesenia súdu prvej inštancie. Potreba ich úpravy musí byť bezodkladná, čo zahŕňa aj prvok naliehavosti a nevyhnutnosti. Žalovaná ako odvolateľka namietala v odvolaní, že neboli splnené zákonné predpoklady pre nariadenie neodkladného opatrenia. Odvolací súd sa s týmto názorom žalovanej nestotožňuje. Reálne vyhodnotenie potreby bezodkladne upraviť pomery, je otázkou voľnej úvahy súdu. Neodkladné opatrenie je spravidla opodstatnené, ak žalobcovi hrozí vznik alebo rozširovanie škody, či inej ujmy, či dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu jeho práv a oprávnených záujmov, prípade hrozí zhoršenie jeho právnej pozície do takej miery, že by sa mu viac neoplatilo uchádzať sa o konečnú súdnu ochranu. Žalobca v konaní preukázal, že je výlučne vlastníkom nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností na LV č. ....... vedenom Okresným úradom .........., katastrálnym odborom pre katastrálne územie ......., obec ........., a to ako pozemok parcela registra „C” č. ....... 0 výmere 130 m druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, rovnako parcela č. .... o výmere 936 m druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ako aj stavby so súp. č. ...... postavenej na pozemku s parcelným číslom ...... druh stavby - budova. Okresný súd z fotografií a polohopisného a výškopisného zamerania geodetickej kancelárie zistil, že na začiatku parcely č. ........./10 v časti prístupu od parcely č. ...../8 sú umiestnené kvetináče, ktoré znemožňujú žalobcovi prejazd cez asfaltovú komunikáciu, ktorá sa nachádza na pozemku žalovanej. Navyše uvedený prístup cez pozemok žalovanej, cez asfaltovú komunikáciu, je aktuálne jediným prístupom využívaným niekoľko desiatok rokov. Správne preto okresný súd považoval za dôvodné v danej veci bezodkladne upraviť pomery na tom, základe, že žalobcovi konanie žalovanej spôsobuje nielen praktické problémy, ale vo svojom dôsledku by mohlo viesť aj k vzniku ujmy v prípade nečakaných situácií spojených s prístupom do stavby žalobcu, a to centra pre deti a rodiny zriadeného na účely vykonávania rozhodnutia súdu. Zásah v rozsahu nariadenia neodkladného opatrenia aj odvolací súd považuje za primeraný a vymedzenie prístupu aj podľa geometrického plánu č. ........... zo dňa 10.02.2020 cez časť pozemku žalovanej parcela C-KN č. ........./10 za určité, vykonateľné a zákonné.

Aj z ust. 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka vyplýva, že ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku, a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok. Za priľahlý pozemok treba považovať pozemok, ktorý bezprostredne susedí, ale aj pozemok, ktorý bezprostredne nesusedí s pozemkom (stavbou), ale je nevyhnutný pre zriadenie práva cesty. Pokiaľ žalovaná v odvolaní namietala, že súd prvej inštancie nedôsledne vyhodnotil predložené listiny žalobcom a je nesporné, že žalobca má možnosť prechodu a prístupu k stavbe cez ďalšie pozemky, skúmanie uvedenej okolnosti, a to prístupu k stavbe žalobcu vyžaduje širšie dokazovanie aj s prípadnou ohliadkou na miestne samom, čo nie je účelom bezodkladnej úpravy v rámci nariadenia neodkladného opatrenia. Uvedené dokazovanie bude potrebné vykonať v rámci konania vo veci samej, pre trvalé a konečné vyriešenie sporu. Čo sa týka samotného prechodu, prípadne prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami žalobcom a osobami odvodzujúcimi od žalobcu svoje práva cez pozemok žalovanej, tzv. „právo cesty", odvolací súd zdôrazňuje, že cez cudzí pozemok možno prechádzať na základe rôznych právnych skutočností bez ohľadu na to, aby toto „právo cesty” bolo viazané na miestnu komunikáciu. Súd tak v zmysle 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka môže zriadiť „právo cesty” k stavbe, aj keď stojí na cudzom pozemku, pričom zamietnutie návrhu na zriadenie cesty by prichádzalo do úvahy len v prípade, ak by ujma vzniknutá zriadením práva nevyhnutnej cesty vlastníkovi pozemku prevyšovala ujmu vzniknutú vlastníkovi stavby odmietnutím takéhoto práva. V prípade, že nehnuteľnú vec bez prístupu obklopuje niekoľko susedných pozemkov, je potrebné, aby bola nevyhnutná cesta zriadená cez ten pozemok, ktorý vyhovuje potrebe vlastníka nehnuteľnosti veci riadne ju užívať s nákladmi čo najmenšími, pričom musia byť dodržané, aby susedný pozemok bol zriadením alebo užívaním nevyhnutnej cesty čo najmenej obťažovaný a jeho pozemok čo najmenej zasiahnutý (pozri aj rozhodnutie NS ČR 22Cdo/271/2011). Cez pozemok žalovanej parc. č. ......../10 vedie asfaltová plocha umožňujúca prechod osôb, ako aj prejazd motorovými a nemotorovými vozidlami k nehnuteľnosti (stavbe) žalobcu, pričom tento prechod a prejazd je využívaný dlhodobo, a pokiaľ žalovaná tomuto prechodu a prejazdu bráni, je dôležité danú situáciu bezodkladne riešiť, a to aj nariadením neodkladného opatrenia. Samotné zriadenie vecného bremena bude potom otázkou riešenia v rámci konania o veci samej, kde bude aj skúmané, či k stavbe žalobcu neexistuje iná vhodná prístupová cesta. Vzhľadom na tieto skutočnosti odvolaciemu súdu nezostala iná možnosť, než uznesenie okresného súdu v časti, v ktorom bolo nariadené neodkladné opatrenie potvrdiť ako vecne správne.

Pokiaľ okresný súd zamietol návrh navrhovateľa na nariadenie neodkladného opatrenia v časti uloženia povinnosti žalovanej zdržať sa akýchkoľvek úkonov na pozemku parc. č. ...../10, v tejto časti uznesenie okresného súdu nebolo odvolaním napadnuté, a preto zostáva nedotknuté.

Okresný súd v uznesení o nariadení neodkladného opatrenia zároveň rozhodol o povinnosti žalovanej nahradiť žalobcovi trovy konania v rozsahu 100% do troch dní od právoplatnosti uznesenia súdu prvej inštancie o výške trov konania.

Odvolací súd zrušil výrok uznesenia okresného súdu, ktorým bola uložená povinnosť žalovanej nahradiť žalobcovi trovy konania. Neodkladné opatrenie bolo nariadené pred začatím konania s tým, že bude nasledovať konanie vo veci samej. Len za predpokladu, že nariadené neodkladné opatrenie procesne konzumuje vec samú a možno prostredníctvom jeho účinkov dosiahnuť trvalú úpravu pomerov medzi stranami, a súd povinnosť na podanie žaloby navrhovateľovi neuloží, len v takomto prípade súd v uznesení o nariadení neodkladného opatrenia rozhodne aj o nároku na náhradu trov konania v zmysle 262 ods. I CSP (podľa 262 ods. I CSP o nároku na náhradu trov konania rozhodne aj bez návrhu súd v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí). Nakoľko súdom bola uložená povinnosť podať žalobu vo veci samej za účelom dosiahnutia konečnej a trvalej úpravy pomerov medzi stranami, nie je dôvod rozhodovať o náhrade trov konania v tomto štádiu konania v rámci nariadenia neodkladného opatrenia, pretože o celkových trovách konania, a teda aj o trovách konania o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia bude rozhodované v rámci trov konania vo veci samej. Pokiaľ by žaloba nebola v uloženej lehote podaná, súd aj bez návrhu uznesenie o neodkladnom opatrení zruší v zmysle 336 ods. 3 CSP a v danom uznesení, ktorým sa konanie končí, rozhodne o nároku na náhradu trov konania podľa 262 ods. 1 CSP. Nakoľko v tejto časti nejde o rozhodnutie vo veci samej a dôvody pre vydanie výroku o povinnosti žalovanej nahradiť žalobcovi trovy konania neexistovali, odvolací súd v tejto časti uznesenie okresného súdu zrušil.

Odvolací súd uznesenie okresného súdu vo výroku o povinnosti žalobcu v lehote 30 dní od právoplatnosti tohto uznesenia podať žalobu vo veci samej zmenil s prihliadnutím na dôvody odvolania uvádzané tak žalobcom ako aj žalovanou vo svojich odvolaniach.

Podľa 336 ods. I CSP, ak súd nariadi neodkladné opatrenie pred začatím konania, môže vo výroku uznesenia uložiť navrhovateľovi povinnosť podať v určitej lehote vo veci samej. Súd túto povinnosť neuloží najmä vtedy, ak je predpoklad, že neodkladným opatrením možno dosiahnuť trvalú úpravu pomerov medzi stranami.

Z obsahu návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia odvolací súd vyhodnotil, že požadované neodkladné opatrenie má povahu procesného zabezpečovacieho prostriedku vo vzťahu k hmotnoprávnemu nároku, ktorý má byť uplatnený riadne žalobou. Len rozhodnutím vo veci samej možno dosiahnuť trvalú úpravu pomerov medzi stranami, po vykonaní náležitého dokazovania. Neodkladné opatrenie bolo vydané za účelom bezodkladnej úpravy pomerov, vzhľadom na konanie žalovanej vo vzťahu k prechodu a prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami žalobcu a osôb odvodzujúcich od žalobcu svoje práva k stavbe žalobcu cez pozemok žalovanej. Vydaním neodkladného opatrenia však nedošlo k odstráneniu všetkých sporných skutočností medzi stranami, ku ktorých odstráneniu môže dôjsť len rozhodnutím vo veci samej. Podľa 336 ods. 2 CSP, súd vo výroku uznesenia podľa ods. I uvedie strany a predmet konania vo veci samej. Pri ukladaní povinnosti podať v určitej lehote žalobu, je súd povinný identifikovať sporové strany a najmä predmet konania vo veci samej. Navrhovateľovi neodkladného opatrenia (žalobcovi) musí byť zo súdneho rozhodnutia zrejmé, akú žalobu má podať (S 137 CSP), čoho a proti komu sa ňou má domáhať. Úlohou súdu však v prípade uloženia povinnosti podať žalobu vo veci samej nie je naformulovať petit žaloby, nakoľko ide o dispozičné právo žalobcu. Súd má v uznesení uviesť len strany konania (kto voči komu má podať žalobu) a predmet konania vo veci samej. Už z návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia vyplýva, že sporovými stranami sú žalobca a žalovaná, a predmetom konania je žaloba v zmysle 137 CSP vlastníka stavby na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve cesty cez priľahlý pozemok (Š 1510 ods. 3 Občianskeho zákonníka). Nakoľko okresný súd neuviedol hmotnoprávne ustanovenie pre podanie žaloby a samotnú povinnosť žalobcovi uložil v rozpore s 1510 ods. 3 Občianskeho zákonníka, odvolací súd uznesenie okresného súdu v tomto výroku zmenil."

Recent Posts

See All

Vecné bremeno

Vecné bremená sú upravené v § 151n až 151p zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Definíciu vecných bremien možno nájsť v úvodnom ustanovení § 151n ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého vecné

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page