top of page
  • Writer's pictureMaroš Uhaľ

Uznesenie 17Co/50/2019 o neodkladnom opatrení práva cesty

Updated: May 15, 2023

V prejednávanej veci išlo o prípad, ktorý sa týkal práva prechodu a prejazdu cez cudzí pozemok, ktoré bolo zapísané ako vecné bremeno v katastri nehnuteľností, avšak vlastník zaťaženého pozemku toto právo nerešpektoval. Vo veci bol podaný návrh na vydanie neodkladného opatrenia, ktorému vyhovel okresný súd. Vo veci bolo žalovaným podané odvolanie. V odvolacom konaní rozhodol Krajský súd Banská Bystrica uznesením 17Co/50/2019 dňa 28.3.2019 takto:

„I. Uznesenie súdu prvej inštancie mení tak, že nariaďuje toto neodkladné opatrenie:

Žalovaný 1/ a žalovaná 2/ sú povinní spoločne a nerozdielne zdržať sa akýchkoľvek úkonov na pozemku parcely registra "C" s parc. č. .........../13 o výmere 94 m2, druh pozemku záhrada, nachádzajúcom sa v katastrálnom území ............., obec ............, okres ............, zapísanom na LV č. ..........., evidovanom Okresným úradom ..........., katastrálny odbor, ktoré by bránili žalobcom 1/ a 2/, ich rodinným príslušníkom a návštevníkom v príchode, príjazde, odchode a odjazde cez označený pozemok parcely registra "C" s parc. č. ......../13 o výmere

94m2, druh pozemku záhrada.

Žalovaný 1/ a žalovaná 2/ sú povinní spoločne a nerozdielne strpieť príchod, príjazd, odchod a odjazd žalobcov 1/ a 2/, ich rodinných príslušníkov a návštevníkov cez pozemok parcely registra "C" s parc. č. ............./13 o výmere 94m2, druh pozemku záhrada, nachádzajúci sa v katastrálnom území ..........., obec .........., okres .............., zapísaný na LV č. ........., evidovaný Okresným úradom ............., katastrálny odbor.

Žalovaný 1/ a žalovaná 2/ sú povinní spoločne a nerozdielne zdržať sa akýchkoľvek úkonov na pozemku parcely registra "C" s parc. č. ........./15 o výmere 38m2, druh pozemku záhrada, nachádzajúcom sa v katastrálnom území ............, obec ............., okres ............., zapísanom na LV č. ........, evidovanom Okresným úradom ................, katastrálny odbor, ktoré by bránili žalobcom 1/ a 2/ vo výkone práva údržby a opráv inžinierskych sietí na tomto pozemku parc. č. ............/15 o výmere 38m2, druh pozemku záhrada.

Žalovaný 1/ a žalovaná 2/ sú povinní spoločne a nerozdielne strpieť výkon práva údržby a opráv inžinierskych sietí žalobcami 1/ a 2/ na pozemku parcely registra "C" s parc. č. ............../15 o výmere 38m2, druh pozemku záhrada, nachádzajúcom sa v katastrálnom území ............., obec ............, okres ..........., zapísanom na LV č. ............., evidovanom Okresným úradom ............, katastrálny odbor.

Žalovaný 1/ a žalovaná 2/ sú povinní spoločne a nerozdielne uviesť pozemok parcela registra "C" s parc. č. ............./13 o výmere 94m2, druh pozemku záhrada, nachádzajúci sa v katastrálnom území ............, obec .........., okres ..........., zapísaný na LV č. ........., evidovaný Okresným úradom ........, katastrálny odbor, do takéto stavu, aby bol spôsobilý na peší príchod a odchod žalobcov 1/ a 2/, ich rodinných príslušníkov a návštevníkov a príjazd a odjazd motorových a nemotorových vozidiel žalobcov 1/ a 2/, ich rodinných príslušníkov a návštevníkov, a to najmä tým, že uvedú nábehový obrubník pôvodne umiestnený pred vjazdom na pozemok parc. č. .........../13 o výmere 94m2, druh pozemku záhrada, katastrálny úrad ........., obec ........., okres ........., zapísaný na LV č. 998, evidovaný Okresným úradom ............, katastrálny odbor, z pozemku parc. č. ........./3 vo výmere 230m2 zastavaná plocha a nádvorie zapísaného na LV č. ........ katastrálne územie .........., vedeného na Okresnom úrade .........., katastrálny odbor, do takého stavu, aby po ňom bol riadnym spôsobom umožnený peší prechod a prejazd motorovými a nemotorovými vozidlami na pozemok parc. č. ........./13 a zároveň pozemok parc. č. ........./13 o výmere 94m2, druh pozemku záhrada upravia do takého stavu, aby bol po ňom umožnený riadny výkon práva prechodu pešo a prejazdu motorovými a nemotorovými vozidlami.

Žalovaný 1/ a žalovaná 2/ sú povinní spoločne a nerozdielne vydať ktorémukoľvek zo žalobcov 1/ a 2/ jeden kus kľúča od zámku bráničky nachádzajúcej sa v oplotení medzi hranicami pozemku parc. č. ........./15 o výmere 38m2 záhrada zapísaný na LV č. ..... katastrálne územie ......., vedený na Okresnom úrade ..........., katastrálny odbor a pozemku parc. č. .../3 o výmere 230m2 zastavaná plocha a nádvorie zapísaný na LV č. ........ katastrálne územie ......., vedený na Okresnom úrade .............., katastrálny odbor, a to do 5 dní od doručenia tohto uznesenia.

II. V prevyšujúcej časti návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamieta.

III. Žalovaní 1/ a 2/ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi 1/ a 2/ spoločne a nerozdielne náhradu trov celého konania do troch dní od právoplatnosti uznesenia súdu prvej inštancie o výške náhrady trov konania.“

Následne vyššieuvedený výrok rozhodnutia odvolací súd podrobne zdôvodnil. Z odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu citujem najdôležitejšie časti:

Žalobcovia podrobne v návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia popísali skutkový stav od vzniku vecného bremena až po podanie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia a rozhodnutie odvolacieho súdu. Len pre účely zdôraznenia, čo bolo podstatné pre rozhodnutie o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia zopakuje odvolací súd skutkový stav vyplývajúci z listinných dôkazov predložených už súdu prvej inštancie.


Odlišný bol právny stav dotknutých pozemkov v čase zmluvného zriadenia vecného bremena medzi XX, XY, ako povinnými z vecného bremena a AA a AB, ako oprávnenými z vecného bremena. Vecné bremeno, ktorému zodpovedá právo pešieho prechodu a prejazdu motorových vozidiel cez parcelu CKN ......../7 kat. úz. ........... malo zabezpečiť navrhovateľom neodkladného opatrenia prístup k ich pozemkom parceliam CKN ....../8, ....../11 a ...../12 a k novostavbe zriadenej na parcele CKN ......./8. Rozsah vecného bremena bol vymedzený geometrickým plánom a jeho obsah zmluvou tak, že navrhovatelia neodkladného opatrenia, ich rodinní príslušníci a ich návštevníci sú oprávnení užívať cestu v šírke 4 m pre príchod, príjazd, odchod a odjazd cez pozemok CKN ......./7 a povinní z vecného bremena boli povinní umožniť užívať vymedzenú cestu na prechod a prejazd cez pozemok uvedený v zmluve vlastníkom pozemkov, ich rodinným príslušníkom a návštevníkom. V zmluve bolo dohodnuté aj právo údržby a opráv inžinierskych sietí na parcele CKN ............/7 kat. úz. ............. v rozsahu zákresu na geometrickom pláne vyhotovenom v marci 2002 práve pre účel zápisu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do katastra nehnuteľností. V roku 2009 geometrickým plánom z ........... 2009 bola rozdelená pôvodná parcela CKN ........./7 na parcely CKN ........../7, .........../13, ......./14 a ........../15, čím sa vlastne oddelili časti parcely CKN .........../7 zaťažené vecným bremenom a žalobcovia už v súčasnosti nemajú v katastri nehnuteľností zapísané žiadne právo zodpovedajúce vecnému bremenu k parcele CKN ......../7, vecné bremeno sa viaže iba k parceliam CKN ............/13 - právo pešieho prechodu a prejazdu motorovými vozidlami a k parcele CKN ............/15 - právo údržby a opráv uložených inžinierskych sietí na tejto parcele. Súčasní žalovaní podľa listu vlastníctva č. .......... pre katastrálne územie ............. nadobudli parcely CKN ........../7, ........../13, ........./14 a .........../15 kúpnou zmluvou z ............ 2010 V ............. . Prevodom nehnuteľností z pôvodných vlastníkov XX, XY na žalovaných k zániku vecného bremena viaznúceho na parcele CKN ............/7 nedošlo a v zmysle § 151n ods. 2 Občianskeho zákonníka prešlo na nadobúdateľov pozemku, pretože vecné bremeno zaťažujúce parcelu CKN ............../7 bolo spojené s touto nehnuteľnosťou. Žalovaní sú preto povinní strpieť výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu podľa zmluvy o zriadení vecného bremena zo ............. 2002 v rovnakom rozsahu ako pôvodní vlastníci parcely CKN ........../7.

Žalobcovia spolu s návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia predložili súdu prvej inštancie kópie rozhodnutí Okresného súdu Zvolen preukazujúce, že sa súčasní žalovaní snažia zbaviť povinnosti trpieť výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Pod sp. zn. ............... sa na Okresnom súde Zvolen viedlo konanie o zrušenie vecného bremena práva prejazdu motorovým vozidlom a práva pešieho prechodu cez parcelu CKN ........../13, v ktorom bol tento návrh zamietnutý. Druhý pokus o zabránenie výkonu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu súčasným žalobcom uskutočnili žalovaní v konaní sp. zn. .................. u Okresného súdu Zvolen, kde sa návrhom doručeným súdu ............. 2017 domáhali nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým by súd uložil AA a AB zdržať sa pri výkone vecného bremena spočívajúceho v práve pešieho prechodu a prejazdu motorových vozidiel cez pozemok CKN ............../13 kat. úz. ............... určitých konaní, ale tento návrh súd zamietol.

Z fotografie na č. l. 30 tohto spisu je viditeľné, že bez prechodového obrubníka nie je možný riadny prechod z ulice na vecným bremenom zaťaženú parcelu z dôvodu veľkého výškového rozdielu terénu a dvora a hrozby poškodenia motorového vozidla. Z fotografií na č. l. 33 a 35 spisu, ktoré podľa tvrdenia žalobcov majú znázorňovať terén parcely CKN ................/13 odvolací súd vyvodil, že podložie, cez ktoré prechádzali motorové vozidlá netvorila orná pôda, ale akási spevnená pôda. Na fotografii doloženej žalovanými k odvolaniu je viditeľná rozbahnená prístupová cesta (č. l. 92 spisu). Žiadna z týchto fotografií však neposkytuje informáciu o tom, kto podklad na prejazd motorovými vozidlami cez parcelu CKN ................/13 pripravil alebo znehodnotil. Pre účely tohto konania o nariadenie neodkladného opatrenia to ale podstatné nie je, pretože súd nekoná o právach a povinnostiach zakotvených v § 151n ods. 3 Občianskeho zákonníka vo vzťahu k údržbe a oprave veci, len o povinnosti vlastníka nehnuteľnej veci, ktorého obmedzuje vecné bremeno v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať (§ 151n ods. 1 veta prvá OZ).


Podľa § 151n ods. 1 OZ vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. Práva zodpovedajúce vecným bremenám sú spojené buď s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti alebo patria určitej osobe.

Navrhovatelia neodkladného opatrenia sú nepochybne nositeľmi práva vyplývajúceho z vecného bremena zapísaného aj v katastri nehnuteľnosti v časti C: ŤARCHY.


Ustanovenie § 325 ods. 2 Civilného sporového poriadku obsahuje len príkladný výpočet rozhodnutí súdu, ktorými formou neodkladného opatrenia môžu byť ukladané povinnosti. Súd neodkladným opatrením môže strane uložiť, aby niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala. Rovnako ako súd prvej inštancie, aj odvolací súd nariadil neodkladné opatrenie ukladajúce žalovaným 1/ a 2/ povinnosť spôsobom vymedzeným vo výroku rozhodnutia umožniť žalobcom 1/ a 2/ riadny výkon práv zodpovedajúcich vecnému bremenu. Odvolací súd nepovažuje za dôvodnú námietku žalovaných v odvolaní, že duplicitne boli ukladané rovnaké povinnosti žalovaným, keď na jednej strane sa im ukladá zdržať sa konania brániaceho žalobcom, ich rodinným príslušníkom a návštevníkom v príchode, príjazde, odchode a odjazde cez parcelu CKN ........../13 a súčasne aj strpieť výkon tohto práva, pretože takéto vymedzenie povinnosti vlastníka nehnuteľnej veci obmedzeného vecným bremenom zodpovedá ustanoveniu § 151n ods. 1 Občianskeho zákonníka. Rovnako to platí aj vo vzťahu k právam k parcele CKN ....../15.

Odvolací súd uveril žalobcom, že nábehový betónový obrubník slúžiaci na prejazd motorovým vozidlom z ulice do dvore žalovaných odstránili žalovaní, pretože na takéto konanie žalobcovia nemajú žiaden dôvod. Sťažili by tým prístup k vlastným nehnuteľnostiam iba sebe, z tohto dôvodu umožnil odvolací súd žalovaným aj povinnosť spoločne a nerozdielne uviesť parcelu CKN .........../13 do takého stavu, aby bol spôsobilý na peší prechod a prejazd, avšak bez povinnosti vysypať tento pozemok kamennou drvou z dôvodu, že takáto povinnosť (spevniť prístupovú cestu) z vecného bremena nevyplýva a keďže sa dokazovanie v konaní o nariadenie neodkladného opatrenia nevykonáva, nebolo ani zistené, či parcela CKN ............/13 slúžiaca na prejazd vozidiel žalobcov a od ich práva odvodených iných osôb bola spevnená kamennou drvou, kto ju spevnil, kto spevňujúci materiál odstránil a či k zmene kvality podložia nedošlo len vplyvom času a poveternostných podmienok. Zachovanie, oprava a údržba veci, ku ktorej sa vecné bremeno viaže sa spravuje ustanovením § 151n ods. 3 Občianskeho zákonníka a takáto žiadosť zo strany žalobcov presahuje rámec úpravy pomerov medzi stranami formou neodkladného opatrenia. Bez uloženia povinnosti žalovaným vysypať cestu slúžiacu žalobcom kamennou drvou nie sú bezprostredne ohrozené práva žalobcov a rozhodnutie o tom, kto a v akej miere sa má starať o prístupovú cestu nevyžaduje bezodkladné riešenie neodkladným opatrením. Z tohto dôvodu bol v tejto časti návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietnutý.


Napriek tomu, že žalovaní v odvolaní tvrdili, že splnili povinnosť uloženú súdnym rozhodnutím vydať žalobcom kľúč od brány nachádzajúcej sa medzi parcelami CKN ............./15 a CKN ....../3 odvolací súd znovu uložil takúto povinnosť žalovaným z dôvodu, že podľa § 329 ods. 2 Civilného sporového poriadku pre neodkladné opatrenie je rozhodujúci stav v čase vydania uznesenia súdu prvej inštancie, čo podľa tvorcov Civilného sporového poriadku znamená, že je vylúčené, aby odvolací súd svoje rozhodnutie založil na skutočnostiach, ktoré nastali až po vydaní napadnutého uznesenia a na tieto skutočnosti odvolací súd neprihliada. V čase rozhodnutia súdu prvej inštancie existovala potreba uloženia takejto povinnosti žalovaným a táto povinnosť (vydať kľúče) bezprostredne súvisí aj s povinnosťou žalovaných umožniť žalobcom vykonávať právo údržby a opráv inžinierskych sietí na pozemku CKN .........../5 a povinnosťou žalovaných strpieť výkon tohto práva.


Súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie pred začatím konania, ale neuložil žalobcom povinnosť podať v určenej lehote žalobu vo veci samej majúc za to, že týmto neodkladným opatrením možno dosiahnuť trvalú úpravu pomerov medzi stranami. Opomenul však podľa § 337 ods. 1 C. s. p. poučiť žalovaných o možnosti podať žalobu vo veci samej a o právnych následkoch s tým spojených. Následkom nesplnenia povinnosti poučiť stranu, ktorej sa neodkladným opatrením ukladá povinnosť je podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Cdo/135/2017 z 26. septembra 2018 porušenie rovnosti sporových strán a zmarenie procesných oprávnení žalovanej strany, čo sa rovná porušeniu práva na spravodlivý proces. Napriek tomuto zisteniu odvolací súd nezrušil rozhodnutie prvoinštančného súdu podľa § 389 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku z dôvodu, že by tento nedostatok bolo možné napraviť v odvolacom konaní poskytnutím poučenia podľa § 337 ods. 1 C. s. p.


Keďže v súdnom spise bol odkaz aj na ďalšie konanie, doteraz právoplatne nevybavené, týkajúce sa strán sporu vedené na Okresnom súde Zvolen pod sp. zn. .............. zisťoval odvolací súd stav tohto konania. Z registrov krajského súdu zistil, že Okresný súd Zvolen koná vo veci sp. zn. ............. žalobcov CC a CD proti žalovaným AA a AB o obmedzenie vecného bremena zapísaného na liste vlastníctva č. ........... v časti „C“ ťarchy v prospech žalovaných AA a AB zriadeného zmluvou o zriadení vecného bremena zo dňa ............ 2002 pod V ............ spočívajúce v práve pešieho prechodu a prejazdu motorových vozidiel cez pozemok CKN parcelu ............./13 tak, že žalovaní v konaní sp. zn. ............. budú oprávnení užívať pozemok parcelu CKN ........../13 kat. úz. ......... na prechod pešo a prejazd motorových vozidiel iba v šírke 2,75 m2. Okresný súd už rozhodol a vec sa nachádza na odvolacom súde v dôsledku odvolania CC a CD proti rozsudku Okresného súdu Zvolen, ktorým bola ich žaloba zamietnutá. Odvolací súd taktiež nepoučil žalovaných o ich práve podať žalobu vo veci samej, pretože práve žalobu prejednávanú Okresným súdom Zvolen pod sp. zn. ................. považuje za vec samú. Z prejavu vlastníkov zaťaženého pozemku v konaniach u Okresného súdu Zvolen sp. zn. ................., .................., aj ................. odvolací súd vyvodil, že záťaž vo vzťahu k povinnosti trpieť zriadené vecné bremeno pociťujú žalovaní len u parcely CKN ............./13 a osobitne sa proti povinnosti strpieť výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu u parcely CKN ............./15 nebránia, čomu nasvedčuje aj ich konanie v priebehu konania o nariadení neodkladného opatrenia, kedy kľúč od bránky zabraňujúcej navrhovateľom neodkladného opatrenia vstup na parcelu CKN .........../15 vydali.


Navrhovateľov neodkladného opatrenia (žalobcov) napriek čiastočnému zamietnutiu návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia týkajúceho sa iba formy, akým spôsobom majú žalovaní uviesť parcelu CKN .............../13 do stavu umožňujúceho žalobcom výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, je možné považovať za úspešných v konaní o nariadení neodkladného opatrenia, ktorým podľa § 255 ods. 1 C. s. p. patrí nárok na náhradu trov konania v plnom rozsahu. O nároku žalobcov na náhradu trov celého tohto konania rozhodol odvolací súd výrokom podľa § 262 ods. 1 C. s. p. O výške náhrady trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia.

Recent Posts

See All

Vecné bremeno

Vecné bremená sú upravené v § 151n až 151p zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Definíciu vecných bremien možno nájsť v úvodnom ustanovení § 151n ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého vecné

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
bottom of page