• Maroš Uhaľ

Vyporiadanie BSM dohodou po 3 rokoch od jeho zániku

V článku Zákonné vyporiadanie BSM https://www.akuhal.sk/post/zákonné-vyporiadanie-bsm som uviedol, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej aj ako „BSM“) je potrebné vyporiadať dohodou medzi manželmi (bývalými manželmi v prípade rozvodu) do troch rokov, pretože inak dôjde k zákonnému vyporiadaniu BSM podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda tak, že hnuteľné veci budú patriť tomu, kto ich užíva a ostatné hnuteľné veci, nehnuteľnosti a majetkové práva budú patriť každému z manželov v rovnakom spoluvlastníckom podiele.


Z tohto pravidla však existuje výnimka. Uplatní sa však len v prípade začatia súdneho sporu o vyporiadanie BSM.


Podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, „Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerané o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.“


Ak medzi manželmi nedôjde k dohode uzavretej do troch rokov od zániku BSM, nastáva vyporiadanie BSM zo zákona. Všimnite si rozdiel medzi dohodou a súdnym vyporiadaním uvedený v citovanom ustanovení § 149 ods 4 prvej vety vo vzťahu k lehote troch rokov pre zákonné vyporiadanie. Prvá časť vety po spojku alebo znie: Ak do troch rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou, čo znamená, že do troch rokov musí byť táto dohoda aj uzavretá. Teraz sa pozrite na druhú časť vety za spojkou alebo, ktorá znie: ak BSM nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu. Na rozdiel od dohody manželov, ktorá musí byť v lehote 3 rokov aj uzavretá, z citovaného textu nevyplýva, že aj súd musí do troch rokov vyporiadať BSM rozhodnutím, ale len to, že ho musí vyporiadať na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku. Táto skutočnosť predstavuje spomínanú výnimku zo zákonného vyporiadania uplynutím lehoty. Ak teda do 3 rokov od zániku BSM nedôjde k podaniu návrhu na vyporiadanie BSM na súd, nastane zákonné vyporiadanie BSM rovnako ako v prípade, ak do 3 rokov nie je uzavretá dohoda o vyporiadaní BSM samotnými manželmi (bývalými manželmi). Ak ale niektorý z manželov podá návrh na vyporiadanie BSM do troch rokov od zániku BSM, nenastáva zákonné vyporiadanie BSM a súd ho v tomto prípade môže vyporiadať v tomto začatom konaní kedykoľvek po uplynutí troch rokov (teda pokojne aj po 10 rokoch od jeho zániku). Podmienkou je, aby toto konanie neskončilo inak ako rozsudkom o vyporiadaní BSM (alebo súdnym zmierom), ak má dôjsť k vyporiadaniu BSM v tomto konaní. Konanie teda nesmie skončiť jeho zastavením pre nezaplatenie súdneho poplatku, prípadne zastavením konania pre späťvzatie návrhu na jeho začatie, pretože po uplynutí lehoty 3 rokov už nemožno s úspechom začať nové konanie o vyporiadanie BSM, keďže nový návrh už bude podaný po uplynutí lehoty (medzitým by už nastalo zákonné vyporiadanie BSM).


Účinky začatého súdneho konania v lehote 3 rokov však majú pozitívny vplyv aj na možnosť uzavretia dohody o vyporiadaní BSM a teda predlžujú aj lehotu na vyporiadanie BSM dohodou manželov. Ak totiž niektorý z manželov (bývalých manželov) začne v lehote 3 rokov žalobou súdne konanie o vyporiadanie BSM, môžu títo manželia uzavrieť dohodu o vyporiadaní BSM kedykoľvek aj po uplynutí 3 rokov od jeho zániku za predpokladu, že nedošlo k skončeniu súdneho sporu o vyporadanie BSM. V prípade, ak dôjde k uzavretiu takejto dohody, súdne konanie o BSM stráca význam a súd by po zistení, že došlo k dohode o vyporiadaní BSM žalobu zamietol. Z pohľadu dohody o vyporiadaní BSM však svoj účel súdne konanie splní, pretože predĺži lehotu 3 rokov na uzavretie dohody o vyporiadaní BSM.


Ak sú predmetom vyporiadania BSM aj nehnuteľnosti, dohoda o vyporiadaní BSM musí byť písomná a takáto dohoda môže byť zavkladovaná do katastra nehnuteľností aj po uplynutí lehoty 3 rokov od zániku BSM. Pri podaní návrhu na vklad dohody o vyporiadaní BSM do katastra nehnuteľností je však vhodné preukázať katastrálnemu orgánu, že konanie na súde o vyporiadanie BSM trvá a neskončilo. Inak by kataster mohol vklad zamietnuť, pretože uplynula 3-ročná lehota na vyporiadanie BSM dohodou. Je teda vhodné katastru nehnuteľností predložiť listinu, ktorá preukazuje, že konanie o vyporiadanie BSM na súde stále prebieha (napr. predvolanie na pojednávanie, rozhodnutie o prerušení konania, ak súd prerušil konanie na účely uzavretia dohody o vyporiadaní BSM, prípadne potvrdenie súdu, že prebieha konanie o vyporiadanie BSM a pod.). Katastrálny orgán vklad dohody o vyporiadaní BSM do katastra nehnuteľností musí vykonať, o čom svedčí aj nasledujúce rozhodnutie Najvyššieho súdu SR.


V konaní pred Najvyšším súdom SR sp. zn. 8 Sž 10/2007 17.10.2007 (ZbNS 22/2008), bolo zistené, že rozsudkom Okresného súdu P. bolo manželstvo navrhovateľky právoplatne rozvedené dňom 27. novembra 2003. Týmto dňom zaniklo jej bezpodielové spoluvlastníctvo s bývalým manželom Róbertom A. Keďže navrhovateľka s bývalým manželom sa nedohodli o vyporiadaní ich BSM, navrhovateľka podala návrh na vyporiadanie zaniknutého BSM na súd dňa 27. novembra 2006 (v tento deň bol návrh doručený súdu). Návrh navrhovateľka doplnila dňa 15. januára 2007 špecifikáciou hnuteľných vecí a nehnuteľnosti, ktoré majú byť v konaní vyporiadané. Navrhovateľka uzavrela dohodu o vyporiadaní zaniknutého BSM s vedľajším účastníkom dňa 11. januára 2007. Účastníci dohody si vyporiadali svoje zaniknuté BSM k nehnuteľnosti (bytu so súčasťami a príslušenstvom), ktorá pripadla do vlastníctva navrhovateľke v celosti a k hnuteľným veciam, ktoré pripadli v celosti odporcovi. Podpisy účastníkov dohody boli overené notárom dňa 24. januára 2007. Navrhovateľka dňa 26. januára 2007 podala návrh na vklad vlastníckeho práva Správe katastra v Poprade. Následne navrhovateľka doručila súdu podanie o späťvzatí návrhu na vyporiadanie BSM dňa 31. januára 2007 z dôvodu uzavretej mimosúdnej dohody. Uznesením Okresného súdu P. zo dňa 31. januára 2007 konanie o návrhu na vyporiadanie BSM súdom bolo zastavené na základe účinného späťvzatia návrhu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 21. februára 2007. Odporkyňa (katastrálny orgán) rozhodnutím zo dňa 27. februára 2007 návrh navrhovateľky na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktorá jej mala pripadnúť do vlastníctva z uzavretej dohody, zamietla. Odporkyňa podala proti tomuto rozhodnutiu katastra nehnuteľností správnu žalobu na krajský súd, ktorý jej však nevyhovel a rozhodnutie katastra nehnuteľností potvrdil. Následne odporkyňa podala proti rozhodnutiu krajského súdu odvolanie na Najvyšší súd SR. Najvyšší súd SR zmenil rozhodnutie krajského súdu tak, že zrušil napadnuté rozhodnutie správneho orgánu (katastrálneho orgánu) a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Správny orgán je pritom viazaný právnym názorom odvolacieho súdu.


Najvyšší súd SR svoje rozhodnutie odôvodnil takto: „Ak Občiansky zákonník ustanovuje, že k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva môže dôjsť dohodou, súdnym rozhodnutím alebo uplynutím doby (§ 149), v súlade s čl. 20 ods. 1 druhá veta ústavy by mal mať každý takýto vlastník k dispozícii uvedené druhy zákonnej ochrany vlastníckeho práva, prístup ku ktorým by sa mal súčasne uskutočňovať na nediskriminačnom základe (mutatis mutandis). V danej veci právo na vyporiadanie bezpodielového vlastníctva patrilo obom manželom. Ak chcel niektorý z nich potom, čo nedošlo k dohode, zabrániť tomu, aby k jeho vyporiadaniu došlo uplynutím doby podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, musel podľa tohto ustanovenia do troch rokov od jeho zániku podať návrh na jeho vyporiadanie súdom. Navrhovateľka túto požiadavku hmotného predpisu splnila.“


Ďalej Najvyšší súd uviedol: „Z doslovného výkladu zákonného ustanovenia § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka v prekluzívnej trojročnej lehote možno vyporiadať zaniknuté BSM buď dohodou alebo podaním návrhu na vyporiadanie súdnou cestou. Dotknuté osoby majú možnosť v tejto prekluzívnej lehote si vybrať z týchto dvoch spôsobov vyporiadania BSM. Ktorákoľvek z týchto možností má za následok prerušenie behu hmotnoprávnej trojročnej lehoty a nenastane zákonná fikcia vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva ex lege. Pokiaľ nenastala zákonná fikcia vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemožno brániť vlastníčke s nakladaním vlastníctva aj na prípadné uzavretie dohody o jeho vyporiadaní.

Navrhovateľka v zákonnej lehote prejavila svoj nesúhlas s prípadným vyporiadaním zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva zo zákona tým, že podala návrh na jeho vyporiadanie súdnou cestou. Prihliadnuc na túto skutočnosť, keď zabránila vyporiadaniu zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva zo zákona, majúc na zreteli, že zákon preferuje dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva, ako ústavou zaručenú a zákonom chránenú možnosť dispozície vlastníckeho práva, podľa právneho názoru odvolacieho súdu navrhovateľka mala možnosť uzavrieť platnú dohodu o vyporiadaní svojho zaniknutého bezpodielového spoluvlastníctva aj počas konania pred súdom o návrhu na vyporiadanie BSM, v ktorom riadne pokračovala až do uzavretia predmetnej dohody.“

399 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kedy je potrebné osvedčiť (overiť) podpis účastníka na zmluve je zakotvené v § 42 ods. 3 katastrálneho zákona. Osvedčenie podpisu znamená overenie, že ide o podpis konkrétnej osoby, spravidla identifi

K vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej aj „BSM“) po jeho zániku (rozvodom, zrušením BSM za trvania manželstva atď.) môže dôjsť dohodou manželov (bývalých manželov), prípadne sú