top of page
  • Writer's pictureMaroš Uhaľ

Dedenie zo zákona

Dedenie po poručiteľovi je možné zo závetu, alebo zo zákona. Dedenie zo zákona prichádza do úvahy, ak poručiteľom nebol spísaný závet, alebo je tento závet neplatný. Poručiteľom sa rozumie osoba, po ktorej sa dedí (t.j. osoba zomrelá). Dediť zo zákona možno aj čiastočne, teda vtedy, ak je závet sčasti neplatný, alebo sa týka len časti dedičstva. V tomto prípade sa časť dedičstva dedí zo závetu a časť podľa zákona. Zároveň však nesmie existovať (nesmie byť poručiteľom spísaná) ani listina o vydedení (§ 469a Občianskeho zákonníka). Vydediť však možno len potomkov, nie iné osoby. Ostatné osoby však možno z dedenia vylúčiť tým, že poručiteľ zriadi závet (spíše ho), kde svoj majetok odkáže len konkrétnym, ním určeným osobám.

Ak teda neexistuje závet, alebo je neplatný (či už sčasti, alebo celkom) dochádza k dedeniu zo zákona. Zákon ustanovuje pre účely dedenia zo zákona štyri dedičské skupiny, ktoré sú vymedzené v § 473 až § 475a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

Prvá skupina § 473 Občianskeho zákonníka

V prvej skupine dedia deti poručiteľa a jeho manžel (manželka), pričom každý dedí rovnakým dielom. Napríklad, ak mal poručiteľ dve deti a manželku, každý dedí majetok v jednej tretine. V tejto dedičskej skupine dedia deti poručiteľa a ak niektoré z detí nededí, jeho podiel nadobúdajú jeho deti. Ak nededia ani detí detí, alebo niektoré z nich, dedia potomci týchto detí. Potomkom sa rozumie dieťa, vnuk, pravnuk atď.

V prvej dedičskej skupine však nemôže dediť sám manžel (manželka). To znamená, že manžel (manželka) v tejto skupine nemôže byť tzv. samostatným dedičom. Ak teda poručiteľ nemá žiadne deti, nemôže celé dedičstvo dediť len manžel (manželka) poručiteľa, ale dedenie v prvej dedičskej skupine nenastáva a prechádza sa do ďalšej dedičskej skupiny, kde je manžel (manželka) opäť zaradený medzi ostatných dedičov druhej skupiny.

Druhá skupina § 474 Občianskeho zákonníka

V druhej skupine dedí manžel (manželka), rodičia poručiteľa a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli výživou na poručiteľa odkázaní.

Osoby, ktoré žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou nemusia byť s poručiteľom príbuzní. Podstatné je, že v čase smrti poručiteľa tento stav musí trvať, t.j. ak sa čo i len hodinu pred smrťou poručiteľa uvedená osoba z domácnosti napr. trvale odsťahovala, už takýmto dedičom nebude. Môže ísť pritom o druha (družku), ale aj o súrodenca, ako aj o priateľa, priateľku, známych a pod. Pritom však musí byť súčasne splnené to, že:

a) tieto osoby žili spolu s poručiteľom v spoločnej domácnosti aspoň po dobu jedného roka pred jeho smrťou a starali sa o spoločnú domácnosť, alebo

b) tieto osoby žili spolu s poručiteľom v spoločnej domácnosti aspoň po dobu jedného roka pred jeho smrťou a boli s výživou na poručiteľa odkázaní.

V tejto skupine dedia dedičia každý rovným dielom, manžel (manželka) poručiteľa však vždy dedí aspoň polovicu dedičstva.

V tejto skupine môže dediť manžel sám aj celý majetok, ak v tejto skupine nie sú okrem neho iní dedičia. Rovnako môžu v tejto skupine zdediť celý majetok rodičia poručiteľa, či niektorý z nich. Osoby, ktoré žili s poručiteľom v spoločnej domácnosti, v tejto skupine nemôžu byť samostatnými dedičmi. Ak teda v tejto skupine nededí ani manžel (manželka) poručiteľa, ani niektorý z rodičov poručiteľa, prechádza sa do tretej dedičskej skupiny.

Tretia skupina § 475 Občianskeho zákonníka

Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.

Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak však nededia tieto deti, neprechádza dedičstvo na ďalších potomkov súrodencov, ako je to v skupine prvej pri deťoch poručiteľa a potomkoch detí poručiteľa.

V tejto skupine môže byť samostatným dedičom každý z dedičov, ktorý je v nej určený.

Štvrtá skupina § 475a Občianskeho zákonníka

Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia (starý otec, stará mama) poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti (ide v podstate o strýkov a tety poručiteľa).

Recent Posts

See All

Vecné bremeno

Vecné bremená sú upravené v § 151n až 151p zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Definíciu vecných bremien možno nájsť v úvodnom ustanovení § 151n ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého vecné

Kommentare

Mit 0 von 5 Sternen bewertet.
Noch keine Ratings

Rating hinzufügen
bottom of page