top of page
  • Writer's pictureMaroš Uhaľ

Oprávnene vznesená námietka premlčania a náhrada trov

Updated: Oct 14, 2018

Podľa uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 31. októbra 1996, sp.zn. 6 Obo 222/96 zo dňa 31.10.1996: „Ak dôvodom späťvzatia žaloby je oprávnene uplatnená námietka premlčania vznesená žalovaným, z procesného hľadiska zásadne platí, že zastavenie konania zavinil žalobca a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalovanému.“


Krajský súd v Banskej Bystrici zastavil konanie podľa § 96 ods. 1 a 3 O.s.p. s odôvodnením, že žalobca vzal žalobu pred vydaním platobného rozkazu a pred prvým pojednávaním celkom späť. Pri rozhodovaní o trovách konania súd vychádzal zo skutočnosti, že dôvodom späťvzatia bola žalovaným uplatnená námietka premlčania. Premlčanie však nespôsobuje zánik práva, preto žaloba bola podaná dôvodne a nebolo možné aplikovať ust. § 146 ods. 2 O.s.p. Súd preto o trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.


Proti rozhodnutiu v časti výroku o trovách konania podal žalovaný odvolanie.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd odvolací, prejednal vec a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné. V odôvodnení Najvyšší súd SR uviedol:

„Súd prvého stupňa po zastavení konania, v dôsledku späťvzatia žaloby, rozhodol o trovách konania podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. po zistení, že v danom prípade nie je možné aplikovať ust. § 146 ods. 2 O.s.p. S týmto záverom sa odvolací súd nestotožnil.


Podľa § 146 ods. 2 O.s.p,, ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.


V prejednávanej veci neboli splnené predpoklady pre vyslovenie povinnosti na náhradu trov konania žalovaným podľa druhej vety cit. ustanovenia § 146 ods. 2 O.s.p., pretože dôvodom späťvzatia nebolo správanie žalovaného, ale ním dôvodne uplatnená námietka premlčania. Preto keďže nejde o prípad podľa § 146 ods. 2, druhá veta O.s.p. z procesného hľadiska zásadne platí, že zastavenie konania zavinil žalobca a podľa § 146 ods. 2, prvá veta O.s.p. je povinný nahradiť trovy konania žalovanému.


Odvolací súd vzhľadom na uvedené zmenil uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti výroku o trovách konania podľa § 220 ods. 1 O.s.p. tak, že priznal žalovanému náhradu trov konania. V odvolacom konaní úspešnému žalovanému zároveň priznal náhradu trov odvolacieho konania podľa § 142 ods. 1 v spojení s § 224 ods. 1 O.s.p.“

Recent Posts

See All

Vecné bremeno

Vecné bremená sú upravené v § 151n až 151p zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Definíciu vecných bremien možno nájsť v úvodnom ustanovení § 151n ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého vecné

bottom of page