top of page
  • Obrázek autoraMaroš Uhaľ

Zákonné vyporiadanie BSM

Ak medzi manželmi, ktorých bezpodielové spoluvlastníctvo (ďalej ako „BSM“) bolo zrušené súdom, uložením trestu prepadnutia majetku manželovi, alebo medzi byvalými manželmi, ktorých BSM zaniklo spolu s ich manželstvom, nedôjde k vyporiadaniu BSM dohodou, rozhodne o vyporiadaní BSM na návrh niektorého z nich súd.


Ak však nastane prípad, že manželia do troch rokov nevyporiadali svoje BSM ani dohodou, ani žiaden z manželov do troch rokov od zániku BSM nepodal návrh na vyporiadanie BSM na príslušný súd, dôjde k vyporiadaniu BSM zo zákona. Pre toto vyporiadanie platia pravidlá upravené v § 149 ods. 4 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej ako „OZ“).


Podľa § 149 ods. 4 OZ, „Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerané o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.“


Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ak do troch rokov od zániku BSM nedôjde k dohode o vyporiadaní, alebo do 3 rokov nie je podaný návrh na vyporiadanie BSM na súd, nastanú účinky uvedené v § 149 ods. 3 OZ.


To znamená, že hnuteľné veci, ktoré niektorý z manželov užíva výlučne pre svoju potrebu, potrebu svojej rodiny a domácnosti sa stávajú jeho výlučným vlastníctvom. Platí, že tieto veci musí užívať sám, t.j. nie spoločne s druhým manželom (bývalým manželom). Ak by hnuteľné veci užíval aj druhý z manželov (bývalý manžel) bude na tieto veci platiť následok uvedený v predposlednej vete citovaného ustanovenia.


Podľa predposlednej vety ustanovenia budú hnuteľné veci (v ustanovení označené ako „ostatné hnuteľné veci), ktoré nikto z manželov neužíva výlučne (pre svoju potrebu, potrebu svojej rodiny a domácnosti) patriť do podielového spoluvlastníctva obidvoch manželov (bývalých manželov), pričom podiely budú rovnaké (každý z manželov bude vlastniť ½ hnuteľnej veci).


Pri nehnuteľnostiach (domy, byty, pozemky a pod.) nie je rozhodujúce, či ich niektorý z manželov užíva sám (výlučne), alebo sú užívané spoločne. V obidvoch prípadoch prechádzajú do podielového spoluvlastníctva oboch manželov (bývalých manželov) a každý bude vlastniť polovičný podiel na takejto nehnuteľnosti.


Rovnako prechádzajú do podielového spoluvlastníctva aj ostatné majetkové práva (pohľadávky voči dlžníkom, cenné papiere, zmenky atď.). Podiel každého z manželov (bývalých manželov) bude jedna polovica v pomere k celku.

275 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kedy je potrebné osvedčiť (overiť) podpis účastníka na zmluve je zakotvené v § 42 ods. 3 katastrálneho zákona. Osvedčenie podpisu znamená overenie, že ide o podpis konkrétnej osoby, spravidla identifi

V článku Zákonné vyporiadanie BSM https://www.akuhal.sk/post/zákonné-vyporiadanie-bsm som uviedol, že bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej aj ako „BSM“) je potrebné vyporiadať dohodou medzi m

K vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej aj „BSM“) po jeho zániku (rozvodom, zrušením BSM za trvania manželstva atď.) môže dôjsť dohodou manželov (bývalých manželov), prípadne sú

bottom of page