top of page
  • Writer's pictureMaroš Uhaľ

Zákonné vyporiadanie BSM

Updated: May 15, 2023

Ak medzi manželmi, ktorých bezpodielové spoluvlastníctvo (ďalej ako „BSM“) bolo zrušené súdom, uložením trestu prepadnutia majetku manželovi, alebo medzi byvalými manželmi, ktorých BSM zaniklo spolu s ich manželstvom, nedôjde k vyporiadaniu BSM dohodou, rozhodne o vyporiadaní BSM na návrh niektorého z nich súd.


Ak však nastane prípad, že manželia do troch rokov nevyporiadali svoje BSM ani dohodou, ani žiaden z manželov do troch rokov od zániku BSM nepodal návrh na vyporiadanie BSM na príslušný súd, dôjde k vyporiadaniu BSM zo zákona. Pre toto vyporiadanie platia pravidlá upravené v § 149 ods. 4 zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej ako „OZ“).


Podľa § 149 ods. 4 OZ, „Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerané o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.“


Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ak do troch rokov od zániku BSM nedôjde k dohode o vyporiadaní, alebo do 3 rokov nie je podaný návrh na vyporiadanie BSM na súd, nastanú účinky uvedené v § 149 ods. 3 OZ.


To znamená, že hnuteľné veci, ktoré niektorý z manželov užíva výlučne pre svoju potrebu, potrebu svojej rodiny a domácnosti sa stávajú jeho výlučným vlastníctvom. Platí, že tieto veci musí užívať sám, t.j. nie spoločne s druhým manželom (bývalým manželom). Ak by hnuteľné veci užíval aj druhý z manželov (bývalý manžel) bude na tieto veci platiť následok uvedený v predposlednej vete citovaného ustanovenia.


Podľa predposlednej vety ustanovenia budú hnuteľné veci (v ustanovení označené ako „ostatné hnuteľné veci), ktoré nikto z manželov neužíva výlučne (pre svoju potrebu, potrebu svojej rodiny a domácnosti) patriť do podielového spoluvlastníctva obidvoch manželov (bývalých manželov), pričom podiely budú rovnaké (každý z manželov bude vlastniť ½ hnuteľnej veci).


Pri nehnuteľnostiach (domy, byty, pozemky a pod.) nie je rozhodujúce, či ich niektorý z manželov užíva sám (výlučne), alebo sú užívané spoločne. V obidvoch prípadoch prechádzajú do podielového spoluvlastníctva oboch manželov (bývalých manželov) a každý bude vlastniť polovičný podiel na takejto nehnuteľnosti.


Rovnako prechádzajú do podielového spoluvlastníctva aj ostatné majetkové práva (pohľadávky voči dlžníkom, cenné papiere, zmenky atď.). Podiel každého z manželov (bývalých manželov) bude jedna polovica v pomere k celku.

Recent Posts

See All

Vecné bremeno

Vecné bremená sú upravené v § 151n až 151p zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Definíciu vecných bremien možno nájsť v úvodnom ustanovení § 151n ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého vecné

Opmerkingen

Beoordeeld met 0 uit 5 sterren.
Nog geen beoordelingen

Voeg een beoordeling toe
bottom of page